Книги

  • All

Заглавие: „Дружествен дял в ООД“ Автор: Маргарита Балабанова Издателство: „Сиела“ Трудът е първото изследване в българската правна литература, което е посветено изцяло на дружествения дял в ООД. Изяснена е същността ...

Заглавие: „Залогът на търговско предприятие“ Автор: Георги Валентинов Георгиев Издателство: „Сиела“ Трудът е посветен на залогът на търговско предприятие. Анализирани са основните елементи, засягащи обезпечението, което се отличава от всички други ...

Заглавие: „Въпроси на административния процес“ Автор: Веселина Канатова-Бучкова Издателство: „Сиби“ Трудът представлява изследване на производствата, уредени в  АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните ...

Заглавие: „Отнемане на незаконно придобито имущество“ – Коментар по ЗПКОНПИ Автор: Пеню Грозев Издателство: „Сиела“ Настоящият труд представлява коментар на уредбата за отнемането на незаконно придобитото имущество, без да се ...

Заглавие: „Учебник по търговско право. Част 1. Търговци“ Автор: Огнян Герджиков Издателство: „Труд и право“ Изданието изследва изчерпателно правния статут, правомощията и действията на търговците, съобразно българското търговско право и  ...

Заглавие: „Отмяна на регистрация на марка“ Автор: Татяна Жилова Издателство: „Сиела“ Предмет на настоящия труд е загубата на правото върху марката в резултат на поведението на нейния притежател – пасивно ...

Заглавие: „Спиране на исковото производство“ Автор: Анастас Пунев Издателство: “ Сиби“ Трудът е посветен на института на спирането в исковия граждански процес. В него са разгледани както основанията за спиране, ...

Заглавие: „Търговци“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Предмет на настоящия труд са различните видове търговци. Изследвани са едноличният търговец и търговците – публични предприятия. Внимание е отделено и на търговските ...

Заглавие: „Безстопанственост“ Автор: Дарина Косева Издателство: „Сиела“ Книгата представлява цялостно изследване на правната уредба на стопанското престъпление по чл. 219 НК. Отделено е внимание на специалните изисквания към субектите на ...

Заглавие: Списание Медицинско право и здравеопазване Брой: 01/2021 Редакционна колегия: Проф. д-р Дарина Зиновиева;Проф. д-р Огнян Герджиков;Проф. д-р Иван Тодоров;Проф. д.ю.н. Живко Драганов;Проф. д.м.н. Параскева Стаменова. Издателство: „Сиела“ В първият ...

Заглавие: „Наръчник по строително право“ Автори: Адриана Спасова, Александър Янкулов, Бианка Велева, Бояна Милчева, Валентина Бакалова, Виктория Пенкова, Мартин Захариев, Милана Кривачка, Мирослав Димитров, Николай Колев, Павлина Иванова и Таня ...

Заглавие: „Обективно съединяване на искове“ Автор: Огнян Стамболиев и Таня Градинарова Издателство: „Сиела“ В настоящият труд са поставени за цел да се разгледат актуалните въпроси на обективното съединяване на искове ...

Заглавие: „Колективни (малцинствени) права – правно средство за защита на миноритарните акционери в акционерните дружества по търговския закон“ Автор: Златка Вангелова Издтелство: „Сиби“ Трудът е посветен на колективните (малцинствените) права ...

Заглавие: „Правен статут на администрацията на съдебната власт“ Автор: Галина Николова Издателство: „Сиела“ Трудът е с приносно значение за работата на съдебната система са направените паралели между определени категории съдебни ...

Заглавие: „Медиация в брачните отношения“ Автор: Юлия Раданова Издателство: „Сиби“ Трудът  изследва специфичните проблеми и различните проявления на процеса по медиация в семейна среда, като се обръща внимание на конкретните ...

Заглавие: „Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г.“ – Коментар Автор: Цветан Сивков Издателство: „Сиела“ Изданието е цялостно изследване върху мащабните изменения и допълнения в ЗАНН ...

Заглавие: „Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор“ Автор: Нина Гевренова Издателство: „Сиела“ Книгата  разглежда основния въпрос, който стои пред страните, решили да сключат трудов договор, а именно – какво трябва ...

Заглавие: „Тестове и казуси по наказателен процес“ Автор: Гергана Маринова, Екатерина Салкова, Янко Ройчев Издателство: „Сиела“ Помагалото „Тестове и казуси по наказателен процес“ се състои от две части – тестови ...

Заглавие: „Кооперация“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Трудът има за предмет на изследване кооперацията, която има търговско качество (без жилищностроителната кооперация). Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните ...

Заглавие: „Публичната продан чрез частен съдебен изпълнител“ Автор: Димитър Иванов Издателство: „Сиела“ Публичната продан се оформи като най-значимия и ефективен изпълнителен способ, чрез който съдебните изпълнители реализират имуществени активи на ...

Заглавие: „Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и на ВС на Република България по наказателни дела 1957–2020 г.“ Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов Издателство: Нова звезда Сборникът „Постановления ...

Заглавие: „Конституционният принцип на правовата държава“ Автор: Деяна Марчева Издателство: Нов български университет Настоящият труд отграничава правовата държава от социалистическата законност в търсене на отговори на въпроса какво задушава конституционния ...

Заглавие: „Търговско право“ Автор: Захари Торманов Издателство: Издателски комплекс УНСС Учебникът по търговско право е предназначен да подпомогне обучението на студентите по съответната дисциплина. Търговското право е самостоятелен и обособен ...

Заглавие: „Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право“ Автори: Маргарита Чинова и Георги Митов Издателство: „Сиела“ Последното издание на учебника на акад. Стефан Павлов по наказателен процес е от 1989 г. ...

Заглавие: „Облигационно право. Седмо преработено и допълнено издание.“ Автор: Поля Голева Издателство: „Нова звезда“ Книгата представя трите части на облигационното право – обща част, специална част и деликтно право. В ...

Заглавие: „Правен режим на публичните предприятия в България“ Автор: Атанас Георгиев Издателство: „Сиела“ Предмет на труда е възникването, развитието и правният режим на публичните предприятия, в контекста на тяхната реформа, ...

Заглавие: „Освобождаване от наказателна отговорност и административното наказание по българското наказателно право“ Автор: Радослава Йорданова Издателство: „Сиби“ Изследването е провокирано от търсенето на нужния баланс между обществените очаквания за тежестта ...

Заглавие: „Предизвикай: Вписванията!“ Автор: Стоян Ставру Издателство: „Сиела“ Сборникът предлага резултата от общите усилия на своите автори да посрещнат предизвикателствата, които действащото законодателство и актуалната съдебна практика отправя към въпросите ...

Заглавие: „Курс по криминалистика – Том 2 – Методология на криминалистическото познание“ Автор: Йонко Кунчев Издателство: „Сиела“ Предмет на книгата са четири фундаментални за следствената и експертната практика криминалистически теории ...

Заглавие: „Схеми и определиния по граждански процес. Ръководство за студенти“ Автор: Лидия Пенева Издателство: „Нова звезда“ Книгата цели да подпомогне подготовката на студентите по „Право“ в дисциплината „Граждански процес“. Посочени ...

Заглавие: „Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване“ Автор: Атлиана Милева Издателство: „Сиела“ Книгата представлява монографично изследване в областта на здравното осигуряване. Основната цел, която поставя авторът е общотеоретичното осмисляне на ...

Заглавие: „Прилагане на защита на личните данни“ Автори: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова Издателство: „Труд и право“ Изданието е своеобразно продължение на книгата „Защита на личните данни“. В съдържанието ...