Сила на пресъдено нещо в гражданския процес – Трето издание

Заглавие: „Сила на пресъдено нещо в гражданския процес“ – Трето издание

Автор: Живко Сталев

Издателство: „Сиела“

Изданието на книгата се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на проф. д.ю.н. Живко Сталев.

Настоящата монография обхваща следните основни въпроси: същност на силата на пресъдено нещо в гражданския процес, обективни и субективни предели на силата на пресъдено нещо; актове, годни да породят сила на пресъдено нещо; зачитане и стабилност на силата на пресъдено нещо. Покрай тези основни въпроси са разгледани и редица други въпроси на исковия процес, с които те стоят във връзка (правни последици на решението, порочни съдебни решения, предмет на делото и т.н.).

С оглед естеството на засегнатите въпроси, тази монография е полезна не само за теоретичното им изясняване, но и за тяхното правилно практическо разрешаване. Тя ще улесни съдиите, юрисконсултите и другите практикуващи юристи при прилагане на силата на пресъдено нещо като основен институт на гражданския процес.​

За повече информация>>