Стани член

Извадка от устава на сдружението

Придобиване на членство

Чл. 13

Членовете се приемат от УС

 

Чл. 14

Кандидатите за членство подават мотивирана писмена молба чрез Председателя на УС до УС на Сдружението, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане целите на Сдружението.

 

Чл.15

/1/ Председателят на УС е длъжен да включи въпроса за приемането на новите членове на първото заседание на УС на Сдружението.

/2/ При отхвърляне на молбата следващо подаването на молба за членство може да се извърши след изтичането на едногодишен срок от датата на подаване или след изтичането на друг срок, определен от УС.

/3/ След разглеждане на молбата за членство и положителен отговор от страна на УС, лицето е длъжно в 7-дневен срок да заплати годишния членски внос, без значение оставащите месеци до края на календарната година.

/4/ Лицето, което подава молба за членство, може да заплати членския внос по време на подаването на молбата, като при охвърляне на молбата заплатената сума трябва да му се възстанови в 7-дневен срок.

/5/ При приемане на нов член УС на Сдружението издава членска карта за легитимация на новопостъпилия член.

/6/ Решението за приемане на нов член се взема с обикновено мнозинство от всички членове на УС, с явно гласуване.

/7/ Членството се придобива от датата на решението на Управителен съвет.

 

Чл. 16

Учредителите на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС” са негови членове по право.

!!! ВАЖНО

Студентите, които желаят да се включат в дейността на сдружението, могат да направят това, като подадат молба за асоциирано членство по реда на чл. 14.