Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство

Заглавие: Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство

Автор : Марияна Ширванян

Издателство : Стено

Реализирано е цялостно историческо и сравнителноправно изследване на института на трудовата злополука, като в систематизиран и в обобщен вид са очертани основните етапи в развитието на регламентацията му от началото на ХХ век до съвременните законодателни решения в международното трудово право, в правото на ЕС и в националното право. От направените анализи се отличава в конкретика взаимовръзката между международното право и правото на ЕС и тяхното проявление в традициите и развитието на изследвания институт в националното право.

За повече информация>>