Стажове и работа

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Стажант/Адвокатски сътрудник. Стажантът/Адвокатският сътрудник изготвя проекти за искови молби, въззивни и касационни жалби, писмени защити и всякакъв вид съдебни книжа. Изготвя проекти за ...

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Юрист. Юристът извършва  действия за събиране вземанията на клиенти на Кантората по реда на ГПК, Закона за особените залози, Търговския закон, включително в ...

„Търговска банка Д“ АД търси да назначи Юрисконсулт, Централно управление. Юрисконсултът  изготвя правни становища по кредитни сделки. Изготвя/съгласува проекти на договори. Изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и ...

Райфайзенбанк (България) ЕАД търси Юрисконсулт в отдел Правен – общо правно обслужване и банкиране на дребно. Юрисконсултът оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, свързани с ...

Уникредит Булбанк търси да назначи Старши юрисконсулт, необслужвани кредити. Старши юрисконсултът осигурява правни становища, анализи и консултации по конкретни казуси, вкл. относно корпоративната и акционерна структура на клиенти/длъжници на Банката. ...

„Агенция за събиране на вземания” ЕАД търси Юрисконсулт в Екип „Цесии и общи портфолиа – съдебно събиране“. Юрисконсултът отговаря и следи за цялостното прилагане на съдебната процедура спрямо длъжниците на ...

123