Стажове и работа

НОИ търси Юрисконсулт

Стажове и работа

Национален осигурителен институт обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в ектор „Правно обслужване“, отдел „Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване“, дирекция „Обща администрация“, ТП на НОИ – София град. Юрисконсултът ...

 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обявява конкурс за юрисконсулт в дирекция „Административно – правно и финансово – счетоводно обслужване“. Юрисконсултът изготвя на правни становища, дава юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното ...

УниКредит Булбанк търси Експерт Контрол на качеството ПИП и финансови санкции. Експертът осигурява постоянен контрол върху качеството на процесите свързани с превенция на рисковете свързани с изпирането на пари /ПИП/, ...

Прокуратура на Република България обявявя конкурс за заемане на 9 /девет/ щатни бройки за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура. Прокурорският помощник подпомага ...

„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД търси стажант в „Правен отдел и съответствие“. Целта на стажантското програма  е усвояване на практически умения в областта на правото в корпоративна среда. По време на стажа ...

„Българска банка за развитие“ ЕАД търси юрисконсулт в управление „Правно“, отдел „Бизнес дейности“. Юрисконсултът осъществява правна подкрепа на функционалните бизнес звената в Банката в хода на осъществяване на основната й ...

123