Стажове и работа

Агенция по вписванията обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“,/1 щатна бройка/ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“. Юрисконсултът извършва правно обслужване на общата администрация на Агенция по вписванията /АВ/, ...

БНР търси Юрисконсулт

Стажове и работа

Българското национално радио търси да назначи юрисконсулт в дирекция „Правна“. Юрисконсултът следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР. Изготвя проекти на договори, правни становища и други документи, свързани с дейността на ...

Национална здравноосигурителна каса обявява конкурс Главен юрисконсулт, в отдел „Договаряне на помощни средства за хора с увреждания“, дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ в ЦУ на ...

Министерството на финансите обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт“, дирекция „Съдебна защита“. Юрисконсултът  осъществява процесуалното представителство на държавата, на Министерство на финансите и на министъра на финансите пред съдебните органи, като осигурява правна ...

НЦОЗА търси Юрисконсулт

Стажове и работа

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи служител за заемане на длъжността „юрисконсулт – главен експерт“ в отдел „Правна помощ и обществени поръчки“. Юрисконсултът участва в изпълнение ...

А1 търси юрисконсулт

Стажове и работа

А1 търси да назначи в екипа си юрисконсулт. Юрисконсултът отговаря за състоянието на вътрешната нормативна уредба на дружеството и нейното съответствие с действащите нормативни актове. Подготвя и предоставя правни становища, ...

123