Стажове и работа

„Интернешънъл Асет Банк“ АД търси да назначи в екипа си Главен експерт, в отдел ПИПФТ, дирекция „Нормативно съответствие“, ЦУ. Главният експерт участва в дейността по въвеждане и спазване на нормативните ...

СО Район „Лозенец“ обявява конкурс за Главен юрисконсулт, отдел „Правно обслужване и общинска собственост“ (ПООС). Главният юрисконсулт осъществява процесуално представителство на Кмета на Района и на Кмета на Столична община, ...

УниКредит Булбанк търси да назначи в екипа си Старши юрисконсулт. Старши юрисконсултът изготвя/съгласува договори за кредит и анекси към тях, както и да води преговори по текстовете им с фокус върху ...

CITYCASH търси да назначи в екипа си Младши юрисконсулт, отдел „Правен“. Младши юрисконсултът обезпечава цялостно правното обслужване на дружеството във връзка с извършваната от него дейност. Изготвя правни становища, оказва ...

Д Банк търси Юрисконсулт

Стажове и работа

Д Банк търси да назначи в екипа си Юрисконсулт. Юрисконсултът изготвя правни становища по кредитни сделки. Изготвя/съгласува проекти на договори. Изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и др. ...

„Райфайзенбанк България“ ЕАД търси да назначи в екипа си Юрисконсулт, отдел „Кредитна администрация“. Юрисконсултът оказва необходимата правна помощ при проверката на документи при усвояване на суми по сключени договори за ...

1236