Стажове и работа

Първа инвестиционна банка АД търси юрисконсулт – правно обслужване на проблемни кредити, Дирекция правна. Юрисконсултът mредлага и предприема действия за събиране вземанията на Банката от нейни длъжници по реда на ...

Първа инвестиционна банка АД търси юрисконсулт – правно обслужване на кредитната дейност, Дирекция правна. Юрисконсултът предоставя информация и консултации по поставени правни въпроси и казуси, касаещи кредитната дейност на Банката. ...

Първа инвестиционна банка АД търси Младши юрисконсулт – правно обслужване на проблемни кредити, Дирекция правна. Младши юрисконсултът подпомага юрисконсултите в дейността им, свързана с проверка по дела, входиране на заявления, ...

Първа инвестиционна банка АД търси Младши юрисконсулт правно обслужване на кредитната дейност, Дирекция правна. Младши юрисконсултът работи в пряко взаимодействие и подпомага дейността на юрисконсултите и старшите юрисконсулти при осъществяването ...

Национален осигурителен институт обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт, 1 щатна бройка, в сектор „Правно обслужване“, отдел „Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване“, дирекция „Обща администрация“, ТП на НОИ ...

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си Aдвокат, специалист по вещно право и устройство на територията. Изисквания за заемане на длъжността: способност за работа в ...

123