Стажове и работа

Балкантел търси Младши Юрисконсулт. Младши юрисковсултът извършва преглед и одобрение на споразумения с клиенти и доставчици, както и други правни документи. Изготвя и актуализира образци на договори (NDA, MoU, споразумения ...

А1 търси Мениджър „Правно обслужване и регулации“. Мениджърът „Правно обслужване и регулации“ изготвя сравнително-правни анализи в областта на електронните съобщения, изграждането и ползването на мрежови обекти. Изготвя предложения за изменения ...

FAIRPLAY INTERNATIONAL JSC търси Юрисконсул. Юрисконсултът осигурява правното обслужване на фирмите от групата на ФеърПлей и изготвя цялостната правна документация. Изготвя проектодоговори и договори с клиенти и подизпълнители. Дава устни ...

Kinstellar, Sofia office организира провеждането на стажантска програма. За стажа ще бъдат избрани трима стажанти, по един за всяка от следните сфери на правото: Employment and Contract law (трудово и ...

„Овергаз Мрежи“ АД търси Юрисконсулт. Юрисконсултът изготвя становища по правни въпроси в сферата на финансовите и търговски обезпечения. Изготвя правни анализи и предоставя становища и консултации по търговско-правни въпроси, касаещи ...

MFG търси Юрисконсулт

Стажове и работа

MFG търси Юрисконсулт. Юрисконсултът преглежда и анализира на съдебна практика в България. Извършва преглед и анализ на съдебна практика в страните, в които дружествата от Групата оперират. Прави структуриране и ...

123