Европейски стандарти относно статута на прокурорите

Заглавие: „Европейски стандарти относно статута на прокурорите“

Съставител и преводач: Иванка Иванова

Издателство: „Сиби“

Книгата съдържа превод на български език на десет акта, приети от различни органи в системата на Съвета на Европа, които се отнасят до правното положение на прокурорите и отразяват действащите към момента европейски стандарти във връзка с тяхната независимост:

Парламентарна асамблея
Препоръка 1604 (2003) Ролята на прокурорската служба в едно демократично общество, управлявано посредством върховенство на правото (27 март 2003 г.)

Комитет на министрите 
Препоръка (2000) 19 относно ролята на прокурорската служба в системата на наказателното правосъдие (6 октомври 2000 г.)

Ръководни насоки Премахване на безнаказаността за тежки нарушения на правата на човека (30 март 2011 г.)

Препоръка (2012) 11 относно ролята на прокурорите извън наказателното правосъдие (19 септември 2012 г.)

Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия)

Доклад за европейските стандарти относно независимостта на съдебната система: част II – Прокурорската служба (3 януари 2011 г.)

Компилация от становища и доклади на Венецианската комисия относно прокурорите (11 ноември 2017 г.)

Конференция на европейските главни прокурори 

Европейски насоки относно етиката и поведението на прокурорите – Насоки от Будапеща (31 май 2005 г.)

Консултативен съвет на европейските прокурори

Становище № 4 (2009) относно отношенията между съдиите и прокурорите в демократичното общество – Декларация от Бордо (8 декември 2009 г., съвместно с Консултативния съвет на европейските съдии)

Становище № 9 (2014) относно европейските норми и принципи, засягащи прокурорите – Римска харта (7 декември 2014 г.)

Становище №13 (2018) относно независимост, отчетност и етика на прокурорите (23 ноември 2018 г.)

За повече информация>>