Наказателен процес

Заглавие: „Наказателен процес“

Автор: Веселин Вучков

Издателство: „Сиби“

Учебното пособие „Наказателен процес: таблици, схеми, определения, литература“ е съобразено с тема- тичния план по дисциплината „Наказателнопроцесуално право“, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища. То съдържа схеми, таблици и определения по основните теми на учебния курс и се основава върху разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Нагледността и лаконичността на схематично изложе- ния материал ще помогнат на студентите по-лесно да се ориентират в наказателнопроцесуалната материя, както и да се подготвят по-добре за семинарните занятия и за изпитите. С помощта на учебното пособие преподава- телите могат да разнообразят, оптимизират и системати- зират учебния процес по наказателнопроцесуално право.

За повече информация>>