Екологично право – Обща част

Заглавие: „Екологично право – Обща част“ – Трето преработено и допълнено издание

Автор: Георги Пенчев

Издателство: „Сиела“

Направено е  кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологично право, като вниманието е насочено, от една страна, към определени общотеоретични екологоправни проблеми, а, от друга страна, към правни институти с по-общо значение за правната защита на околната среда.

За повече информация>>