Акционерно дружество

Заглавие: „Акционерно дружество“

Автор: Ангел Калайджиев

Издателство: „Сиби“

Второто допълнено и преработено издание на „Акционерно дружество“ има за предмет на изследване акционерното дружество. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно са разгледани трите вида акционерни дружества – непублично дружество, публично дружество и европейско дружество. Анализирани са техните особености във връзка с учредяването, капитала, акциите, органите за управление, прекратяването и други правни отношения. Анализът е основан на националната правна уредба и източниците на вторичното европейско дружествено право. Обсъдени са български и чужди, преди всичко сравнителноправни изследвания и изследвания, посветени на европейското дружествено право. Разгледана е националната съдебна практика и практиката на Съда на Европейския съюз. В допълнение към предишното издание второто издание отразява съдебната практика и научната литература, публикувани в периода 2018–2022 г. Предметът на работата е разширен, като в главата за публичното дружество е добавена материята на търговото предлагане за закупуване и замяна на акции. Книгата е предназначена за практикуващи юристи и студенти по право.

За повече информация>>