Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител

Заглавие: „Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител“

Автор: Ивайло Тосков

Издателство: „Сиби“

Монографичното издание, посветено на института на отговорността на възложителя по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите за вреди, причинени от лице, което е натоварил с работа. Последователно са разгледани различните предпоставки за ангажиране на отговорността, включително и основните понятия от общия състав на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД. Направена е съпоставка с правната уредба на отговорността на възложителя в различни правни системи, както и със сходни институти. Предложен е нов поглед към смятани за утвърдени положения в правната доктрина.

Обстойният анализ включва и обзор на съдебната практика както на българските, така и на чуждестранни съдилища. Направени са редица предложения за промени в законодателството.

Монографията може да бъде от полза не само за практикуващи юристи, но и за всеки, който има интереси в областта на деликтното право.

За повече информация>>