Въпроси на административния процес

Заглавие: „Въпроси на административния процес“

Автор: Веселина Канатова-Бучкова

Издателство: „Сиби“

Трудът представлява изследване на производствата, уредени в  АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните производства по издаване на административни актове и установяване и налагане на административни наказания, редовните съдебни производства по АПК и ЗАНН, както и извънредните административни и съдебни производства, включително и изпълнителните производства. Наред с общите въпроси за принципите на административния процес, условията за надлежно участие на лицата в процесуалните правоотношения с административните органи и съда, доказателствата и доказателствените средства, са изследвани предпоставките за допустимост на всяко едно производство, както и процесуалните изисквания за законосъобразното му развитие. Отделено е внимание и на специфични за административния процес искови производства, които попадат в обхвата на подведомствеността на административните съдилища, както и на спорни въпроси относно приложението на институтите на споразумението и административния договор. В изданието е изследвана значителна по обем съдебна практика, анализирани са конкретни проблеми на административния процес и са предложени съответните правни разрешения. Книгата е подходяща за научната общност, за практикуващи юристи и за студенти по право.

За повече информация>>