Данъчно облагане на недвижимите имоти

Заглавие: Данъчно облагане на недвижимите имоти

Автор : Георги Ранчев

Издателство : УНСС

Недвижимите имоти са най-видимата част от благосъстоянието на обществото и са символ на техническите, социалните и културните достижения на съвременната цивилизация. Притежаването и възможността за използването на определен имот на съответна локация обикновено е отражение на определен финансов, административен, властови и обществен статус. Същевременно стоките и услугите, свързани с изграждането, използването и поддръжката на недвижимите имоти, са от определящо значение за всяка икономика и гарантират значителна част от трудовата заетост на различни по характер, квалификация и образование специалисти. Инвестициите и доходите, които генерират недвижимите имоти, поради относително по-ниския риск и дългосрочност, остават желани и търсени, независимо от икономическите и социалните трансформации.

За повече информация>>