Недействителност на правните сделки

Заглавие: Недействителност на правните сделки

Автор: Борислав Белазелков

Издателство: Сиби

Книгата съдържа комплексно изследване на основните материалноправни и процесуалноправни аспекти на недействителността на сделките. Последователно са разгледани приложното поле и различните форми на недействителност според правните ѝ последици и възможността за саниране, основанията за нищожност, унищожаемост и по-често срещаните основания за относителна недействителност, както и реда за тяхното предявяване с акцент върху служебните задължения на съда. Разгледани са също специфични, според формата на недействителност, въпроси за частичната недействителност, реституцията и конверсията.

Очертани са основните линии и тенденции на развитието на съдебната практика.

Изследването може да бъде от полза не само за практикуващи юристи, но и за всеки, който проявява интерес към гражданското право и процес.

За повече информация>>