Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведерия

Заглавие: „Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведерия“

Автор : Марияна Лазарова

Издателство : Водолей

„Авторски и сродни права в аудиовизията“ е  монографичен труд в областта на екранните изкуства с фокус върху авторскоправната проблематика, свързана със създаване и последващо използване на аудио-визуални произведения. В него са засегнати и модерните интерактивни начини за диiтрибутиране на защитено съдържание в дигиталната епоха, в контрапункт на съпоставка с традиционните и консервативни форми на линейно разпространение. Тема, отличаваща се с експоненциално нарастваща актуалност в нашето развитие в самостоятелна научна разработка.

„Управление на продуцентски парва при предлагане на електронен достъп до радио-визуални проеизведения“ представлява многоаспектно и интердисциплинарно изследване на начините на менажиране на сродните права на професионалните филмови продуценти в цифрова среда и изграждането на иновативни и ефективни стратегии, лицензионни режими и бизнес-модели, базирани на използване на творческо съдържание. Националната нормативна регулация е анализирана в контекста на реформиране на европейската рамка за постигане на единен и по-добре функциониращ пазар на авторски права и за справяне с предизвикателствата, които поставят пред правоносителите новите технологии и дигиталната конвергенция.

За повече информация>>