Наказателно право. Обща част. Учебно помагало

Заглавие: Наказателно право. Обща част. Учебно помагало

Автор: Стоян Стойков

Издателство: Издателски комплекс – УНСС

Настоящото учебно помагало е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината „Наказателно право“, като е съобразено с утвърдената учебна програма на лекционния курс. Структурата на всяка тема е фокусирана върху основни понятия и институти в наказателното право, чието правилно разбиране е обуславящо за овладяване на тази правна материя. Информацията е представена по лесноразбираем и достъпен начин, включително чрез таблици, схеми и съдебна практика.

За повече информация>>