70 години Закон за задълженията и договорите

Заглавие: „70 години Закон за задълженията и договорите“

Издателство: „Сиби“ и Университетско издателство „Паисий Хилендарски“

„Както е известно, националната ни правна система до момента няма свой граждански кодекс. Всеки български юрист обаче признава кодификационната роля на Закона за задълженията и договорите. Някак си неусетно през 2021 година този важен за правната ни система закон отбеляза 70 години от влизането си в сила.

Текстовете му са претърпели над 20 изменения и допълнения. В сравнение с поправките на други основни нормативни актове броят им не е голям. От тази гледна точка ЗЗД се радва на известна стабилност. Дали до следващата си кръгла годишнина той ще ,,устои“ на поредните изменения и допълнения? Или пък ще сме свидетели на поредните (прецизни или недотам) негови изменения и допълнения? Дали тези изменения и допълнения ще имат европейски или национален повод за създаването им?

При действието на закона са се развили множество и понякога разнопосочни, даже противоположни по последици, обществени процеси, имащи своето юридическо ,,отражение“. Тук е достатъчно да се посочат колективизацията и приватизацията; заличаването и възстановяването на търговското право; въвеждането на плановата икономика, заменена от пазарната икономика и закрилата на свободната стопанска инициатива; появата на потребителското право и много други процеси.

Книгата предлага съчинения, групирани в три тематични кръга. В първия кръг се разглеждат историческите аспекти. Вторият тематичен кръг е посветен на въпроси, имащи основна уредба в самия ЗЗД. Третият тематичен кръг е посветен на хипотези, уредени от други (местни или чуждестранни и/или наднационални) закони, но свързани по някакъв начин с режима на ЗЗД.

Изкушеният от правното и общественото развитие читател ще открие на страниците на книгата отговори на поставените по-горе, както и на много други, интересни въпроси. Повечето материали са представени на международен научен колоквиум по темата, организиран през есента на 2021 г. от екип изследователи от Юридическия факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски““

За повече информация>>