Банково право

Заглавие: „Банково право“

Автор: Валери Димитров

Издателство: Издателски комплекс – УНСС

Системният учебен курс по банково право е предназначен за нуждите на преподаването на дисциплината „Банково право“ за студентите от специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Голяма част от курса може да се ползва и от студентите от специалността „Финансов контрол“ в рамките на магистърската програма „Финансово право и финансов контрол“ за дисциплината „Банково и борсово право“.
Учебният курс дава познания за действащото позитивно право, което се съдържа в специалното законодателство за банковата дейност. Специалното банково законодателство обхваща основния търговски банков закон – Закона за кредитните институции, както и Закона за Българската народна банка, Закона за гарантиране на влоговете в банките, Закона за банковата несъстоятелност, а също и части от други закони, които уреждат банкова дейност. Такива са Законът за платежните услуги и платежните системи и Законът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Важна част от банковото законодателство е и Регламент 575/2013 г., който съдържа ред регулативни изисквания за търговските банки в рамките на целия Европейски съюз. Регламентът има пряко действие на територията на Република България в качеството ѝ на държава членка.

За повече информация>>