TIME FOR TAX / Spain and Bulgaria – two tax systems with common basis and challenges

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

*Настоящата статията е преведена на български и английски език. 

*This article has been translated into Bulgarian and English.

Алумни клуб организира публична лекция на тема:

TIME FOR TAX / Spain and Bulgaria – two tax systems with common basis and challenges

Описание на лекцията:

Публичната лекция на тема „Time for Tax: Spain and Bulgaria – two tax systems with common basis and challenges“ ще предостави кратък анализ на данъчните системи на Испания и България. В хода на лекцията ще бъдат изследвани общите основи, като се акцентира върху сходствата и различията между двата модела. Лекторите ще разгледа ключовите аспекти на данъчното законодателство в двете страни, както и предизвикателствата, пред които са изправени данъчните системи. Участниците ще имат възможност да разберат какви са някои от съвременните тенденции и практики в областта на данъчното право на двете страни.

Кога ще се проведе събитието?

18-ти април 2024-та година от 17:00 ч.

Кои лектори ще водят публичната лекция?

  1. Мануел Бенитес Перес е адвокат специализиран във финансово и данъчно право. От 2022 г. е част от международния данъчен отдел на Montero Aramburu Abogados (Испания). Бил е университетски преподавател и е заемал длъжности в големи консултантски и одиторски компании. Има докторска степен по международно данъчно право и диплома по бизнес администрация и мениджмънт. Автор е на множество публикации свързани с данъците.
  2. Стойчо Дулевски е възпитаник на Юридически факултет на УНСС. Към настоящия момент той е главен асистент в УНСС и практикува като старши данъчен консултант в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Има докторска степен по право и е магистър по икономика. Автор е на множество публикации свързани с данъците.

Къде ще се проведе събитието?

Лекцията ще се преведе онлайн в платформата Microsoft teams.

Как можете да вземете участие в събитието?

Участие може да бъде заявено предварително с попълване на форма за участие. Записалите се ще получат линк за достъп до лекцията. 

Форма за участие>>

Alumni Club organizes a public lecture on:

TIME FOR TAX / Spain and Bulgaria – two tax systems with common basis and challenges

Lecture description:

The public lecture on the topic „Time for Tax: Spain and Bulgaria – two tax systems with common basis and challenges?“ will provide a brief analysis of the tax systems in Spain and Bulgaria. During the lecture, the common foundations will be explored, with a focus on the similarities and differences between the two models. The lecturers will examine key aspects of tax legislation in both countries, as well as the challenges facing their tax systems. Participants will have the opportunity to learn about some of the specifics and practices in the field of tax law in both countries.

When will the event take place?

April 18, 2024 at 5:00 p.m.

Who will be the speakers who will lead the public lecture?

  1. Manuel Benitez Perez is a lawyer specialized in financial and tax law. Since 2022, he has been part of the International tax department at Montero Aramburu Abogados (Spain). He has served as a university lecturer and held positions in major consulting and auditing firms. He has a doctorate in International tax law and a diploma in Business Administration and Management. Author of numerous publications related to taxation.
  2. Stoycho Dulevski is a graduate of the Law Faculty at UNWE. At present, he is an Associate Professor at UNWE and practices as a Senior Associate Partner at Kolev, Angelov & Miteva Law Firm. He has a doctorate in Law and a master’s degree in Economics. Author of numerous publications related to taxation.

Where will the event be held?

The lecture will be held online on the Microsoft teams platform.

How you can participate in the event:

The lecture will be held online on the Microsoft Teams platform. Participation can be requested in advance by filling out a participation form. Those who register will receive a link to access the lecture.

Registration link>>

Начало - Край

апр. 18, 2024 - апр. 18, 2024

Начален час - Краен час

17:00 - 19:00

Етикети

Организатор

Алумни Клуб на Завършилите ЮФ при УНСС

Сподели