Агенции

АГЕНЦИИ
АГЕНЦИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Държавна агенция Национална сигурност София 1407; бул. „Черни връх" 45 02/ 814 70 95 http://www.dans.bg/index.php
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси София 1000; ул. „Московска" 3 02/ 921 02 01 www.statereserve.bg
Държавна агенция Архиви София 1000; ул. „Московска" 5 02/ 940 01 01 www.archives.government.bg
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София 1797; бул. „Г. М. Димитров" 52А 02/892 97 45; 02/891 97 48 www.damtn.government.bg
Държавна агенция за българите в чужбина София 1000; бул. „Княз Ал. Дондуков" 2А 02/ 935 06 50 www.aba.government.bg
Държавна агенция за закрила на детето София 1051; ул."Триадица" 2 02/ 933 90 11 www.sacp.government.bg
Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет София 1233; бул."Княгиня Мария Луиза" 114Б 02/808 09 01 www.aref.government.bg
Българска агенция за инвестиции София 1000; ул. „Аксаков" 31 02/985 55 00 www.investbg.government.bg
Национална агенция за професионално образование и обучение София 1113; бул. „Цариградско шосе" 125; бл. 5; ет.5 02/ 971 20 70 www.navet.government.bg
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация София 1000; бул. „Гурко" 5 02/930 88 94; 930 88 40; 930 88 10 www.rta.government.bg
Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия София 1000; ул. „Леге" 2 – 4 02/ 940 79 40 www.sme.government.bg
Изпълнителна агенция Национален филмов център София 1000; бул. „Княз Ал.Дондуков" 2А 02/ 988 38 31 www.nfc.bg
Агенция по обществени поръчки София 1000; ул. „Леге" 4 02/ 940 70 50; 940 70 52 www.aop.bg
Агенция Митници София 1202; ул. „Г. С. Раковски" 47 02/ 9859 42 10 www.customs.bg
Агенция по вписванията София 1111; кв. Гео Милев; ул. „Елисавета Багряна" 20 02/ 948 61 81 www.registryagency.bg
Агенция за приватизация София 1000; ул. „Врабча" N 23 02/ 970 16 44 www.priv.government.bg
Агенция дипломатически имоти в страната – Адис София 1504; ул. „Велико Търново" 27 02/ 943 44 81 www.adis.bg
Агенция за застрахователен надзор София 1000; бул. „Цар Освободител" 6 02/ 981 61 69; 981 79 34
Агенция за хората с увреждания София 1233; ул. „Софроний Врачански" 104-106 02/ 931 80 95; 832 90 73 http://ahu.mlsp.government.bg/home/
Агенцията за ядрено регулиране София 1574; бул. „Шипченски проход" 69 02/ 940 68 00 http://www.bnra.bg/
Агенция за устойчиво енергийно развитие София 1000; ул. „Екзарх Йосиф" 37; ул. „Сердика" 11 02/ 915 40 10 www.seea.government.bg