Стаж при Европейския омбудсман

Европейският омбудсман предлага два пъти годишно платени стажове с продължителност от 4 месеца, с възможност да бъде удължен до 1 година след оценка за представянето през първите 4 месеца. Стажът се провежда в Страсбург или Брюксел съобразно нуждите на службата.

Европейският омбудсман разглежда жалби за лошо управление срещу институциите или останалите органи на ЕС. Към омбудсмана с жалби се обръщат граждани на ЕС и постоянно пребиваващи в него лица, предприятия и асоциации.

Стажовете са насочени към хора със силен интерес към публична администрация на ЕС.

Изискванията към кандидатите са следните: да са жители на страните членки или на страна кандидат за приемане в ЕС; да притежават диплома за завършено висше образование в специалност право или друга релевантна; да владеят отлично един от официалните езици на ЕС и добро владеене на втори. Основен работен език в офиса на омбудсмана е английски език, поради което  е необходимо много добро владеене на английски език/.

Стартовите дати на стажовете са 1 януари и 1 септември.

За повече информация>>