Книги

  • All

„Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите“ Стоян Ставру издателство „Сиела“ Според действащото българско законодателство неимуществените, известни още като „морални“, вреди ...

„Гражданско и облигационно право“ Ръководство по решаване на казуси Методика на решаване, схеми, примери и техните решения Автори: Димитър Стоименов и Анастас Пунев Изданието е посветено на решаването на частноправни ...

„Българско гражданско процесуално право“ Десето издание Живко Сталев, Анелия Мингова, проф. д-р Валентина Попова, проф. д-р Огнян Стамболиев, Ружа Иванова Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия ...

„Промените в гражданския процесуален кодекс“ автори: Благовест Пунев, Валя Гигова, Диана Митева, Мариана Обретенова, Боряна Мусева издателство: „Труд и право“ Книгата представлява цялостен приложен коментар на промените в ГПК, приети и ...

„Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки“ автори: Иван Стоянов, Христина Балабанова издателство: „Сиела“ Целта на настоящия сборник е да помогне на студентите юристи при подготовката им за държавния ...

„Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес“ автор: Красимира Мирчева издателство: „Сиела“ В книгата са анализирани приликите и разликите в доказването, доказателствата и доказателствените средства в трите вида процес ...

„Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата“ автор: Симеон Гройсман издателство: „Сиела“ Да имам власт върху някого означава да мога едностранно да определям неговото поведение. В ...

„Наследяване на задължения и отговорност за завети“ автор: Венцислав Л. Петров издателство: „Сиела“ Целта на настоящото изследване е да изведе една цялостна концепция за приемството в задълженията на починало физическо ...

„Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ автор: Маргарита Златарева издателство: „Сиела“ Как е завършил процесът срещу Васил Левски от чисто юридически ъгъл? Авторът не счита, че Османската държава през ...

„Курс по криминалистика. Том 1. Въведение в криминалистиката“ автор: Йонко Кунчев издателство: „Сиела“ Курсът по криминалистика е проектиран в няколко тома, всеки от които има самостоятелен предмет в съответствие с ...

„Ръководство за практическа подготовка по трудово право“ второ издание автор: Красимира Средкова издателство: „Сиби“ Настоящото ръководство е насочено предимно към студентите в юридическите факултети, но може да бъде в помощ ...

„Спиране на исковото производство“ автор: Анастас Пунев издателство: „Сиби“ Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в ...

„Международната организация на труда и България – 100 години и занапред“ автори: Васил Мръчков, Ирена Илиева, Пламенка Маркова, Кванг-Таек Лии, Мария Минчева, Светлана Головина, Мария Чочова, Емил Мингов, Ивайло Стайков, ...

„Лекции по обща теория на правото. Част 2“ Даниел Вълчев В първата част на курса по Обща теория на правото е направен опит за създаване на определена представа за правото ...

„Помагало по данъчно право“ Второ издание Ганета Минкова, Нина Чилова Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. То би представлявало интереси за тези, на които ...

„Право на Европейския съюз“ Четвърто основно преработено и допълнено издание Жасмин Попова Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната ...

„Казуси по търговско право“ Жана Колева Сборникът предлага казуси, чието разпределение следва систематиката на ТЗ. Процесът в търсене на правилното разрешение на конкретно поставения правен проблем насочва погледа и към ...

„Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди“ Стоян Ставру Настоящата монография има за цел да предложи възможни вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми. Тези решения преминават ...

„Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти“ Стефан Радев Монографията е посветена на проблемите на отговорността за дейността на администрацията като проявление на отговорността на държавата и общините ...

„Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ Стоян Ставру В сборника са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ...

„Казуси по семейно и наследствено право“ Второ допълнено издание Димитър Топузов , Велина Тодорова Сборникът цели да допълни учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да ...

„Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството“ Вълчин Даскалов Книгата изследва управителската отговорност, с акцент върху управителните органи на най-срещаните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е ...