Книги

  • All

„Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи“ Камелия Касабова и Минка Тюфекчиева-Михайлова Издателство „Труд и право“ представя новата книга „Новите положения при платежните ...

„Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя новия „Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ със съставител Иван Стоянов. ...

„Рамков договор на Алианса“ проф. д-р Дейвид Моузи Рамковият договор на Алианса FAC-1 е типов многостранен договор, който може да се използва и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на ...

„Административен процес“ Шесто преработено и допълнено издание проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров Издателство „Сиела“ представя шесто преработено и допълнено издание на учебника „Административен процес“ с автори проф. д-р Кино ...

„Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation“ Савина Михайлова-Големинова The Copenhagen criteria are the essential conditions which Candidate Countries must satisfy ...

„Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ Стойчо Дулевски Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Понятието за място на стопанска дейност в ...

„Акционерно дружество“ Ангел Калайджиев Издателство „Сиби“ представя новата книга на Ангел Калайджиев „Акционерно дружество“. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на ЕС за акционерното ...

„Апортът в капиталовите търговски дружества“ Атанас Петров Издателство „Сиела“ представя новата книга „Апортът в капиталовите търговски дружества“ с автор Атанас Петров. Изследването е посветено на частноправните аспекти на непаричните вноски в ...

„Рамковият договор“ Нора Москова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Рамковият договор“ на автора Нора Москова. Изданието представлява теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните ...

„Оздравителният план“ Емил Радев Издателски комплекс „Труд и право“ издава новата книга „Оздравителният план“ с автор Емил Радев. Книгата предлага цялостно изследване на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в ...

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника на Александър Стойнов – „Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Книгата прави исторически преглед, обща характеристика ...

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника „Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ с автор Александър Стойнов. Книгата е разделена на ...

„Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новото „Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, ...

„Компетентност на административните органи“ Дарина Зиновиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Компетентност на административните органи“ с автор проф. д-р Дарина Зиновиева. Изданието разглежда един от ключовите въпроси в областта на административното ...

„Съседското право като институт на вещното право в България“ Павел Сарафов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Съседското право като институт на вещното право в България“ на автора Павел Сарафов. Трудът се ...

„Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“ Росен Карадимов Издателство „Сиела“ представя новата книга на Росен Карадимов – „Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“. Книгата представлява цялостно изследване на аудио-визуалното ...

“Увеличаване на капитала на акционерно дружество” Таня Бузева Издателство “Сиби” представя книгата „Увеличаване на капитала на акционерно дружество“ с автор Таня Бузева. В изданието систематично са дефинирани и представени три ...

“Индивидът в международното право” Диана Ковачева Издателство “Сиела” представя новата книга “Индивидът в международното право” с автор Диана Ковачева. Монографията изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието ...

“Гражданско право. Правни и научни изследвания” Кристиан Таков Издателство “Сиби” представя книгата „Гражданско право. Правни и научни изследвания“ с автор Кристиан Таков. “Изданието е посветено на правото – така, както ...

„Нотариални производства“ Второ актуализирано издание Красимир Димитров Издателство „Сиела“ представя второ актуализирано издание на книгата „Нотариални производства“ на автора Красимир Димитров. Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, ...

„Българската корупция“ Пеню Грозев, Георги Ненков Издателство „Сиела“ представя новата книга „Българската корупция“ с автори Пеню Грозев и Георги Ненков. В изданието е разгледано едно глобално явление, бич на съвременната държава – ...

„Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018). Том 2“ Весела Ивчева Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018)“ със съставител Весела ...

“Наказателен процес” Схеми и таблици Веселин Вучков и Гергана Маринова Издателство “Сиби” представя пето преработено и допълнено издание на “Наказателен процес” /Схеми и таблици/ на авторите Веселин Вучков и Гергана Маринова. Учебното ...

„Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ Невена Русева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ с автор Невена Русева. Книгатa представлява частна криминалистическа методика за разследване ...

„Защита на личните данни“ Невин Фети Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ с автор Невин Фети. Изданието цели да предостави приложно знание за цялостната система от ...

„Правото – традиции и перспективи“ Христо Паунов Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Паунов – „Правото – традиции и перпективи“. В сборникът са поместени материалите от Юбилейна научна конференция ...

„Подоходното облагане във въпроси и отговори“ aвтори и съставители: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова и Лорета Цветкова Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга на Анета Георгиева, Цветана Янкова ...

„Административно обслужване“ Алеко Джилджов и Мария Нейкова Издателство „Сиби“ представя съавторската книга на Алеко Джилджов и Мария Нейкова – „Административно обслужване“. Книгата започва с преглед на значението на административното обслужване и някои ...

„Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз“ Христо Христев Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Христев „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в ...

„Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право“ Иван Стойнев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно ...

„Предизвикай: Несъстоятелността!“ авторски колектив: Нели Маданска, Васил Петров, Боряна Мусева, Деян Драгиев, Мартин Пенчев, Петър Топуров, Константин Кунчев, Стефан Тихолов, Румен Неков, Елица Попхлебарова, Делян Недев, Димитър М. Иванов, Теофана ...

„Престъпно бездействие“ Цветана Петрова Издателстви „Сиела“ представя новата книга на Цветана Петрова „Престъпно бездействие“. В труда се подробно разгледани институти и състави от наказателното право с фокус престъпното бездействие. Последователно ...

„Международна компетентност по граждански и търговски дела“ Васил Пандов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Международна компетентност по граждански и търговски дела“ на Васил Пандов. Tя изследва същността, функцията, упражняването и ...

„Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“ Трето актуализирано и допълнено издание Атанас Иванов Издателство „Нова звезда“ представя третото актуализирано и допълнено издание на книгата „Актове, подлежащи на касационно обжалване ...

„Защита на личните данни“ Невин Фети Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ на автора Невин Фети. Книгата предлага приложно знание за системата от нормативно установените ...

„Правните принципи. Теория и приложение“ Янаки Стоилов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Правните принципи. Теория и приложение“ на автора Янаки Стоилов. Монографията предлага цялостна концепция за правните принципи (понятие, функции, ...

„Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ Емилия Панайотова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ с автор Емилия Панайотова. Изданието е посветено на формирането, ...

„Вертикални споразумения“ Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Вертикални споразумения“ на авторите Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов. Изданието съдържа правен анализ и практически ...

„Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ Теофана Евгениева, Николай Павлевчев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ на Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. ...

„Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ Николай Стоянов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ с автор Николай Стоянов. Изданието прави обобщен анализ на съдебната практика по ...

‏“Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ Теодора Георгиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ с автор Теодора Георгиева. Книгата представлява актуално изследване на сравнимостта ...

„Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“ проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля ...

„Развитие на реформата на наказателния процес“ Никола Манев Издателство „Сиела“ представя новата книга на Никола Манев – „Развитие на реформата на наказателния процес“. Една от особеностите на актуализацията на измененията и ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру и Румен Неков „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“. ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017“ Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков. Поредицата „Предизвикай: ...

„Контролът в здравеопазването“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Контролът в здравеопазването“ с автор Антония Илиева. Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика. Изданието дава ...

„Тестове по наказателен процес“ Трето издание Веселин Вучков, Гергана Маринова Издателство „Сиела“ представя трето издание на книгата „Тестове по наказателен процес“ на авторите Веселин Вучков и Гергана Маринова. Сборникът съдържа ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“ Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новата книга „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“. „Като източник на общо ...

„Трудово право“ Васил Мръчков Издателство „Сиби“ представя десетото преработено и допълнено издание на учебника „Трудово право“. Книгата е написана по действащото българско трудово право. В нея са разгледани въпросите на възникването, ...

„Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V. Действия на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)“ Съставител: Константин Кунчев Издателство „Сиби“ представя част V на „Закон ...

„Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование“ Издателство „Сиби“ представя новата книга „Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование“. Книгата представлява превод на две ...

„Европейско дружетсво. Societas Europaea“ Асен Воденичаров Издателство „Сиела“ представя новата книга на Асен Воденичаров – „Европейско дружетсво. Societas Europaea“. Книгата разглежда новоформираното правноорганизационно образувание с европейски характер – европейското дружество. То ...

„Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ Поля Голева и Красен Стойчев Издателство „Сиби“ представя новата книга „Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ на авторите Поля Голева и Красен Стойчев. Трудът ...

„Пътят към Конституцията“ Димитър Ганев Издателство „Сиела“ представя книгата „Пътят към Конституцията“ на Димитър Ганев. Трудът прави анализ върху Конституцията на Република България от 1991 г. – факторите, които са повлияли ...

„Данъчно право“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя седмото издание на „Данъчно право“ на Иван Стоянов.   Книгата е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван в България. Седмото му издание ...

„Конституционно право“ Емилия Друмева Издателство „Сиела“ представя петото издание на „Конституционно право“ на Емилия Друмева. Преработеното и допълнено издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на ...

„Финансово право. Кратък курс. Казуси“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя шестото издание на „Финансово право“, което представлява съкратена версия на учебника. Настоящото издание обхваща и изяснява в синтезиран вид всички ...

„Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство“ Тодор Тодоров Издание „Нова звезда“ представя новата книга на Тодор Тодоров „Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство“. ...

„Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража“ Издателство „Нова звезда“ представя „Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража“. Книгата представлява сборник от статии, посветени на актуални въпроси в областта ...

„Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“ Авторски екип: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. ...

„Стадият на приготовлението“ Румен Марков Издателство „Сиела“ представя новата книга на проф. д-р Румен Марков „Стадият на приготовлението“. Новият труд на проф. Марков представлява и пета част от поредицата „Практика на ...

„Частното обвинение в българския наказателен процес“ Янко Ройчев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Частното обвинение в българския наказателен процес“ на автора Янко Ройчев. Изданието представлява монографичен труд, обхващащ актуални, дискусионни, ...

„Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“ Веселина Манева Издателство „Сиела“ представя новата книга на Веселина Манева „Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“. Настоящото изследване ...