Книги

  • All

Заглавие: „Задатъкът по българското частно право“ Автор: Васил Александров Издателство: „Сиела“ Книгата запълва празнини в проучването на това правно явление в българската правна литература, в основата на която стои докторската ...

Заглавие: „Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020“ Автор: Николай Стоянов Издателство: „Сиела“ Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не ...

Заглавие: „Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори“ Ново актуализирано и допълнено седмо издание Автор: Захари Торманов Издателство: „Сиби“ Седмото издание на книгата предлага на читателите над 120 примерни образци на ...

Заглавие: „Доказването в гражданския процес“ – Трето преработено и допълнено издание Автор: Огнян Стамболиев Издателство: „Сиела“ Преди осем години е отпечатано предходното издание на тази монография. За изминалите години практиката ...

заглавие: „Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ Помилването е представено чрез анализ на случаите след 1945 г. Със знания от ...

заглавие: „Междунарородно право“ автор: Благой Видин издателство: „Сиела“ Общата част на международното право включва източници, субекти, отговорността, уреждането на спорове, историята на международното право, като тези глави могат да се ...

заглавие: „Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ В изданието са подбрани общо 118, извадки от които са тематично групирани и представени в ...

заглавие: „Собственост – развитие и перспективи“ автор: Люба Панайотова-Чалъкова издателство: „Сиела“ С настоящата книга се прави опит да се погледне напред в развитието на Вещното право, за което се твърди, ...

заглавие: „Социални права на българските граждани“ автор: Васил Мръчков издателство: „Сиела“ Книгата е посветена на социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Тя се състои ...

заглавие: „Отказът от субективни права“ автор: Владислав Дацов издателство: „Сиби“ В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и ...

заглавие: „Групиране на наказанията при множество престъпления“ автор: Иван Петков издателство: „Сиела“ Засегнатата тема е разгледана повече от към практическия й характер, а не толкова теоретичен, с цел да бъде ...

„Криминология. Обща част“ Ралица Илкова, Иван Ранчев Учебното помагало цели да систематизира основите на научното познание по дисциплината „Криминология“, за да провокира читателя да надгради знанията си по основните въпроси, ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019“ Стоян Ставру, Румен Неков Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил ...

„Конституционното правосъдие и защитата на основните права Конституционното правосъдие и защитата на основните права“ Радослава Янкулова Настоящата книга е посветена на защитата на основните права като водещо направление в дейността ...

„Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес“ Ваня Илиева  Монографията представлява задълбочен анализ на поставената проблематика, като същевременно дава и някои обосновани предложения de lege ferenda. Тя е ...

„Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите“ Стоян Ставру издателство „Сиела“ Според действащото българско законодателство неимуществените, известни още като „морални“, вреди ...

„Гражданско и облигационно право“ Ръководство по решаване на казуси Методика на решаване, схеми, примери и техните решения Автори: Димитър Стоименов и Анастас Пунев Изданието е посветено на решаването на частноправни ...

„Българско гражданско процесуално право“ Десето издание Живко Сталев, Анелия Мингова, проф. д-р Валентина Попова, проф. д-р Огнян Стамболиев, Ружа Иванова Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия ...

„Промените в гражданския процесуален кодекс“ автори: Благовест Пунев, Валя Гигова, Диана Митева, Мариана Обретенова, Боряна Мусева издателство: „Труд и право“ Книгата представлява цялостен приложен коментар на промените в ГПК, приети и ...

„Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки“ автори: Иван Стоянов, Христина Балабанова издателство: „Сиела“ Целта на настоящия сборник е да помогне на студентите юристи при подготовката им за държавния ...

„Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес“ автор: Красимира Мирчева издателство: „Сиела“ В книгата са анализирани приликите и разликите в доказването, доказателствата и доказателствените средства в трите вида процес ...

„Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата“ автор: Симеон Гройсман издателство: „Сиела“ Да имам власт върху някого означава да мога едностранно да определям неговото поведение. В ...

„Наследяване на задължения и отговорност за завети“ автор: Венцислав Л. Петров издателство: „Сиела“ Целта на настоящото изследване е да изведе една цялостна концепция за приемството в задълженията на починало физическо ...

„Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ автор: Маргарита Златарева издателство: „Сиела“ Как е завършил процесът срещу Васил Левски от чисто юридически ъгъл? Авторът не счита, че Османската държава през ...

„Курс по криминалистика. Том 1. Въведение в криминалистиката“ автор: Йонко Кунчев издателство: „Сиела“ Курсът по криминалистика е проектиран в няколко тома, всеки от които има самостоятелен предмет в съответствие с ...

„Ръководство за практическа подготовка по трудово право“ второ издание автор: Красимира Средкова издателство: „Сиби“ Настоящото ръководство е насочено предимно към студентите в юридическите факултети, но може да бъде в помощ ...

„Спиране на исковото производство“ автор: Анастас Пунев издателство: „Сиби“ Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в ...

„Международната организация на труда и България – 100 години и занапред“ автори: Васил Мръчков, Ирена Илиева, Пламенка Маркова, Кванг-Таек Лии, Мария Минчева, Светлана Головина, Мария Чочова, Емил Мингов, Ивайло Стайков, ...

„Лекции по обща теория на правото. Част 2“ Даниел Вълчев В първата част на курса по Обща теория на правото е направен опит за създаване на определена представа за правото ...

„Помагало по данъчно право“ Второ издание Ганета Минкова, Нина Чилова Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. То би представлявало интереси за тези, на които ...

„Право на Европейския съюз“ Четвърто основно преработено и допълнено издание Жасмин Попова Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната ...

„Казуси по търговско право“ Жана Колева Сборникът предлага казуси, чието разпределение следва систематиката на ТЗ. Процесът в търсене на правилното разрешение на конкретно поставения правен проблем насочва погледа и към ...

„Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди“ Стоян Ставру Настоящата монография има за цел да предложи възможни вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми. Тези решения преминават ...

„Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти“ Стефан Радев Монографията е посветена на проблемите на отговорността за дейността на администрацията като проявление на отговорността на държавата и общините ...

„Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ Стоян Ставру В сборника са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ...

„Казуси по семейно и наследствено право“ Второ допълнено издание Димитър Топузов , Велина Тодорова Сборникът цели да допълни учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да ...

„Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството“ Вълчин Даскалов Книгата изследва управителската отговорност, с акцент върху управителните органи на най-срещаните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е ...