Книги

  • All

„Вертикални споразумения“ Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Вертикални споразумения“ на авторите Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов. Изданието съдържа правен анализ и практически ...

„Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ Теофана Евгениева, Николай Павлевчев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ на Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. ...

„Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ Николай Стоянов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ с автор Николай Стоянов. Изданието прави обобщен анализ на съдебната практика по ...

‏“Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ Теодора Георгиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ с автор Теодора Георгиева. Книгата представлява актуално изследване на сравнимостта ...

„Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“ проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля ...

„Развитие на реформата на наказателния процес“ Никола Манев Издателство „Сиела“ представя новата книга на Никола Манев – „Развитие на реформата на наказателния процес“. Една от особеностите на актуализацията на измененията и ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру и Румен Неков „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“. ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017“ Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков. Поредицата „Предизвикай: ...

„Контролът в здравеопазването“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Контролът в здравеопазването“ с автор Антония Илиева. Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика. Изданието дава ...

„Тестове по наказателен процес“ Трето издание Веселин Вучков, Гергана Маринова Издателство „Сиела“ представя трето издание на книгата „Тестове по наказателен процес“ на авторите Веселин Вучков и Гергана Маринова. Сборникът съдържа ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“ Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новата книга „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“. „Като източник на общо ...

„Трудово право“ Васил Мръчков Издателство „Сиби“ представя десетото преработено и допълнено издание на учебника „Трудово право“. Книгата е написана по действащото българско трудово право. В нея са разгледани въпросите на възникването, ...

„Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V. Действия на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)“ Съставител: Константин Кунчев Издателство „Сиби“ представя част V на „Закон ...

„Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование“ Издателство „Сиби“ представя новата книга „Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование“. Книгата представлява превод на две ...

„Европейско дружетсво. Societas Europaea“ Асен Воденичаров Издателство „Сиела“ представя новата книга на Асен Воденичаров – „Европейско дружетсво. Societas Europaea“. Книгата разглежда новоформираното правноорганизационно образувание с европейски характер – европейското дружество. То ...

„Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ Поля Голева и Красен Стойчев Издателство „Сиби“ представя новата книга „Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ на авторите Поля Голева и Красен Стойчев. Трудът ...

„Пътят към Конституцията“ Димитър Ганев Издателство „Сиела“ представя книгата „Пътят към Конституцията“ на Димитър Ганев. Трудът прави анализ върху Конституцията на Република България от 1991 г. – факторите, които са повлияли ...

„Данъчно право“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя седмото издание на „Данъчно право“ на Иван Стоянов.   Книгата е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван в България. Седмото му издание ...

„Конституционно право“ Емилия Друмева Издателство „Сиела“ представя петото издание на „Конституционно право“ на Емилия Друмева. Преработеното и допълнено издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на ...

„Финансово право. Кратък курс. Казуси“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя шестото издание на „Финансово право“, което представлява съкратена версия на учебника. Настоящото издание обхваща и изяснява в синтезиран вид всички ...

„Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство“ Тодор Тодоров Издание „Нова звезда“ представя новата книга на Тодор Тодоров „Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство“. ...

„Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража“ Издателство „Нова звезда“ представя „Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража“. Книгата представлява сборник от статии, посветени на актуални въпроси в областта ...

„Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“ Авторски екип: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. ...

„Стадият на приготовлението“ Румен Марков Издателство „Сиела“ представя новата книга на проф. д-р Румен Марков „Стадият на приготовлението“. Новият труд на проф. Марков представлява и пета част от поредицата „Практика на ...

„Частното обвинение в българския наказателен процес“ Янко Ройчев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Частното обвинение в българския наказателен процес“ на автора Янко Ройчев. Изданието представлява монографичен труд, обхващащ актуални, дискусионни, ...

„Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“ Веселина Манева Издателство „Сиела“ представя новата книга на Веселина Манева „Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“. Настоящото изследване ...

„Правото на свобода на съвестта и на религията. Правото на образование“ Издателство „Сиби“ представя книгата „Правото на свобода на съвестта и на религията. Правото на образование“. Изданието представлява превод на ...

„Наказателно право в схеми и определения. Обща част“ Четвърто издание Румен Владимиров , Ралица Костадинова Издателство „Сиела“ представя четвъртото издание на книгата „Наказателно право в схеми и определения. Обща част“  ...

„Конкурентно право“ Второ актуализирано издание Денчо Славов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Конкурентно право“ от Денчо Славов. Авторът е систематизирал въпросите на конкурентното право в България. Разгледани са общите теоретични въпроси ...

„Договорът за факторинг“ Красимир Коев Издателство „Сиби“ представя новата книга на Красимир Коев – „Договорът за факторинг“. Книгата представлява актуално изследване на договора за факторинг. Предмет на изследването е вътрешният ...

„Наказателно право. Обща част“ Второ актуализирано и допълнено издание Румен Владимиров , Катина Христова , Николай Стефанов Издателство „Сиела“ представя „Наказателно право. Обща част.“ с авторски състав – Румен Владимиров ...

„Актуални трудове“ проф. д-р Кино Лазаров Издателство „Сиела“ представя новара книга „Актуални трудове“. Настоящото издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров. Първият е непреиздаваната в продължение на повече от ...

„Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“ Делян Недев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“ с автор Делян Недев. ...

„Наказателни дела от частен характер“ Георги Митов Издателство „Сиби“ представя новата книга на Георги Митов „Наказателни дела от частен характер“. Трудът представлява цялостно съвременно изследване на производството по наказателни дела ...

„Философският нормативизъм в правото“ Димитър Радев Издателство „Сиела“ представя новата книга  на проф. Димитър Радев „Философският нормативизъм в правото“.   Разработката защитава нормативната теория в правната наука – като знание, ...

„Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009–2016 г. Тенденции и новости в правната уредба“ Николай Натов , Боряна Мусева , Васил Пандов , Дафина Сърбинова , Теодора Ценова ...

„Спедиционният договор“ Жана Колева В монографията е изяснено понятието за спедиционен договор чрез анализ на юридическите елементи в съдържанието на легалното определение. Направено е сравнение със законодателствата на Германия, Австрия, ...

„Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес“ Ивайло Костов В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в ...

„Административният договор по българското законодателство“ Христина Балабанова Монографията разкрива същността на административния договор. За постигането на тази целта е анализирана нормативната уредба в законодателство на страните от Западна Европа и ...

Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс Румен Марков Книгата е монографично изследване на принудата като vis absoluta и vis compulsivа  и обстоятелство, изключващо и смекчаващо наказателната отговорност на принудения субект, както ...

„Защитникът в наказателния процес на Република България“ Десислава Давидкова-Димитрова Изследването е посветено на фигурата на защитника в българския наказателен процес по пълномощие или по назначение. Авторът разглежда някои особености във ...

„Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане“ Пеню Грозев Издателство „Сиела“ представя настоящото издание, което представлява актуално изследване на темата, която тревожи както професионалните юристи, така и гражданското общество в ...

„Споразумението в българския наказателен процес“ Гергана Маринова Книгата е посветена на диференцираната процедура по сключване на споразумение в наказателния процес и на начина, по който е уредена и се прилага ...

„Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи“ Атанас Славов Книгата разглежда гражданското участие и пряката демокрация. Изследването има за цел от една страна да информира за различните форми и процедури ...

„Всичко за работното време, почивките и отпуските“ Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева Изданието предлага цялостен преглед на приложно знание за правната уредба на работното време, почивките и отпуските. Книгата ...

„Проблеми на гражданския и търговския оборот“ Александър Георгиев Книгата включва коментар на нормативната уредба, казуси и правни решения и анализ на съдебната практика. Изданието съдържа експертни разработки на важни практически проблеми, ...

„Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове“ Савина Михайлова-Големинова Цялостна кодификация на обществените отношения в сферата на публичните средства  от Европейския съюз бе ...

„Границата на Република България – част от външната граница на ЕС“ Орлин Борисов Kнигата разглежда детайлно въпроса за ролята на България като външна граница на Европейския съюз.  Авторът преминава през ...

„Схеми и определения по граждански процес – Ръководство за студенти“ Лидия Пенева Книгата съдържа определения на основните понятия, представен е схематично моделът на всяко производство от гражданския процес, заедно с ...

„Вливания и сливания на търговски дружества“ Мария Лекова Изданието е монографично изследване в българската правна литература на преобразуваният на търговски дружества чрез вливания и сливания. Авторът акцентира на извършената сериозна ...

„Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право“ Галина Тонева Създаването на европейска прокуратура е инструмент за засилено сътрудничество в рамките на ЕС, но и ще носи първите елементи на ...

„Трансгранични престъпления“ Атанас Борисов Kнигата цели да изясни разликата между различните трансгранични престъпления. Авторът разглежда историческото развитие на проблема за ТП и видовете ТП, новите измерения на ТП, понятия и ...

„Право и морал“ Симеон Гройсман В настоящата книга е разгледано отношението „правото – морал“ като ключов проблем за обществото. Авторът прави опит да формулира юридически изводи и да зададе морални ...

„Soft Law и съвременното право“ сборник статии Понятието „Soft Law“ в съвремието се разпространява в отделните (над) национални правни системи, като поставя множество въпроси пред изследователите. Често отговорите им водят ...

„Документни престъпления в практиката на ВС и ВКС“ Ралица Илкова Документните престъпления заемат значителен дял от общата престъпност. Значимостта на наказателноправното знание относно видовете документи и признаците на документните престъпления ...

„Субективно право и субективни трудови права“ Васил Мръчков Издателство „Сиби“ представя книгата, посветена на един от ключовите въпроси на правото – субективното право и субективните права. Изданието се състои от ...

„Особеният залог в българското право“ Димитър Иванов Книгата анализа цялостната концепция за режима на особения залог като вид обезпечително средство, служещо за бързо и ефективно събиране на вземанията на кредиторите. ...