Книги

  • All

„Спиране на исковото производство“ автор: Анастас Пунев издателство: „Сиби“ Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в ...

„Международната организация на труда и България – 100 години и занапред“ автори: Васил Мръчков, Ирена Илиева, Пламенка Маркова, Кванг-Таек Лии, Мария Минчева, Светлана Головина, Мария Чочова, Емил Мингов, Ивайло Стайков, ...

„Лекции по обща теория на правото. Част 2“ Даниел Вълчев В първата част на курса по Обща теория на правото е направен опит за създаване на определена представа за правото ...

„Помагало по данъчно право“ Второ издание Ганета Минкова, Нина Чилова Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. То би представлявало интереси за тези, на които ...

„Право на Европейския съюз“ Четвърто основно преработено и допълнено издание Жасмин Попова Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната ...

„Казуси по търговско право“ Жана Колева Сборникът предлага казуси, чието разпределение следва систематиката на ТЗ. Процесът в търсене на правилното разрешение на конкретно поставения правен проблем насочва погледа и към ...

„Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди“ Стоян Ставру Настоящата монография има за цел да предложи възможни вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми. Тези решения преминават ...

„Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти“ Стефан Радев Монографията е посветена на проблемите на отговорността за дейността на администрацията като проявление на отговорността на държавата и общините ...

„Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ Стоян Ставру В сборника са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ...

„Казуси по семейно и наследствено право“ Второ допълнено издание Димитър Топузов , Велина Тодорова Сборникът цели да допълни учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да ...

„Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството“ Вълчин Даскалов Книгата изследва управителската отговорност, с акцент върху управителните органи на най-срещаните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е ...

„Откриване на производство по несъстоятелност“ Силвия Кръстева Настоящият труд разглежда в детайли откриването на производство по несъстоятелност срещу търговци, фокусирайки се върху материалните предпоставки за това. Подробно разгледани са производството ...

„Престъпленията против спорта по българското наказателно право“ Мирослва Овчаров Книгата е цялостно монографично изследване, посветено на престъпленията против спорта като актуален проблем на съвременния обществен живот. Централно място в нея ...

„Създаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)“ Димитър Токушев Издателство „Сиби“ представя новата книга „Създаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)“ с автор Димитър Токушев. Книгата изследва процеса на възникване ...

„Свидетелите очевидци в наказателното производство“ Здравка Кръстева Издателство „Сиела“ представя ново заглавие от Здравка Кръстева – „Свидетелите очевидци в наказателното производство“. В голяма част от производствата по наказателни дела ключово ...

„Унищожаемост на договорите поради измама“ Ангел Шопов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Унищожаемост на договорите поради измама“ с автор Ангел Шопов. Книгата представлява самостоятелно изследване на измамата като основание за ...

„Длъжностното присвояване според българското наказателно право“ Дарина Косева Книгата представлява монографичен труд – цялостно изследване на правната уредба на длъжностното присвояване според българското наказателно право. Последователно са разгледани българските законодателните ...

„Съдебните актове в наказателния процес“ Аделина Хаджийска Книгата разглежда изчерпателно и детайлно актовете на съда, постановявани в рамките на наказателния процес, с което се превръща във своеобразен техен каталог. На ...

„Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“ Антония Илиева, Пенчо Станкулов Книгата представлява ръководство, което обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на ...

„Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“ Стоян Ставру Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру „Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“. Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и ...

„Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“ Михаил Малчев Издателство „Сиела“ представя книгата на Михаил Малчев – „Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“. ...

„Екологично право. Специална част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя второ преработено и допълнено издание на специалната част на учебника „Екологично право“ на Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство е посветено на ...

„Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право“ Савина Михайлова-Големинова Издателство “Сиела” представя новото заглавие „Предизвикателства пред държавите членки и ...

„Юридическо задължение“ Бойка Чернева Издателство „Сиби“ представя“ новата книга на Бойка Чернева – „Юридическо задължение“. Книгата поставя проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“, ...