Книги

  • All

Заглавие: „Прекратяване на договора“ – Второ издание Автор: Захари Торманов Издателство: „Сиби“ „В книгата е анализирано прекратяваето на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, ...

Заглавие: „Приемане на наследството по опис“ Автор: Васил Петров Издателство: „Сиби“ Книгата съдържа анализ на теорията и съдебната практика по възловите проблеми на приемането на наследството по опис. Разглеждат се същността ...

Заглавие: „Правен режим на надзора върху банковата дейност“ Автор: Сюлейман Башов Издателство: „Сиела“ Настоящият труд разглежда правния режим на надзора върху банковата дейност. Анализът започва с мястото на банковия надзор ...

Заглавие: „Повереникът в наказателния процес на Република България“ Автор: Павел Смолички Издателство: „Сиела“ Институтът на повереника е класически за наказателнопроцесуалното право и съществува отдавна в българския наказателен процес. Същевременно той ...

Заглавие: Наказателен процес – Учебно помагало Автор: Гергана Маринова Издателство: „Сиела“ Помагалото обхваща почти изцяло материята, която се изучава по учебната дисциплина Наказателно-процесуално право в юридическите факулте­ти – от основните ...

Заглавие: Търговският регистър и практиката Автор: Янко Ганчев Издателство: Сиела Настоящата разработка е съставена в помощ на всички ангажирани с вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ...

Заглавие: Недействителност на правните сделки Автор: Борислав Белазелков Издателство: Сиби Книгата съдържа комплексно изследване на основните материалноправни и процесуалноправни аспекти на недействителността на сделките. Последователно са разгледани приложното поле и ...

Заглавие: „Наказателно право и съдебна практика“ Автор: Никола Филчев Издание: „Сиела“ „Бих искал да се надявам, че настоящата книга ще събуди любознателността на младите юристи към наказателното право. Иронията е, ...

Заглавие: „Гражданско и облигационно право – Ръководство по решаване на казуси. Методика на решаване, схеми, примери и техните решения“ второ актуализирано и допълнено издание Автор: Димитър Стоименов, Анастас Пунев Издателство: ...

Заглавие: „Екологично право – Специална част“ – Трето преработено и допълнено издание. Автор: проф. Георги Пенчев Издателство: „Сиела“ Българското законодателство в тази област се развива изключително динамично, поради редовното членство ...

Заглавие: Методика за решаване на казуси по наказателно право с примерни решени казуси – Учебно помагало – Част I Автор: Пресиян Марков Издателство: „Сиела“ Настоящото помагало обобщава дългогодишния опит на ...

Заглавие: „Военно правосъдие в Република България“ Автор: Илмира Илиева Издателство: „Сиела“ Трудът представлява монографично изследване на въпроса за военното правосъдие на съвременен етап, като в него е направен опит да ...

Заглавие: „Екологично право – Обща част“ – Трето преработено и допълнено издание Автор: Георги Пенчев Издателство: „Сиела“ Направено е  кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското ...

Заглавие: „Наказателен процес“ Автор: Веселин Вучков Издателство: „Сиби“ Учебното пособие „Наказателен процес: таблици, схеми, определения, литература“ е съобразено с тема- тичния план по дисциплината „Наказателнопроцесуално право“, изучавана в юридическите факултети, ...

Заглавие: „Наследствено право“ Автор: Анна Станева Издателство: „Сиела“ Настоящото издание представлява учебник по Наследствено право, предназначен преди всичко за студентите по право в юридическите факултети на българските висши учебни заведения. ...

Заглавие: „Настаняване на дете извън семейството“ Автор: Галина Димитрова Издателство: „Сиела“ Предмет на изследването са предпоставките за извършване на настаняване, видовете настаняване, производството по настаняване, прекратяването на настаняването, отделните видове основания ...

Заглавие: „Производството по чл. 51 ЗН – Процесуални предизвикателства и проблеми“ Автор: д-р Галина Николова Иванова Издателство: „Сиела“ В монографията са разгледани особеностите на производството по чл. 51 ЗН като  ...

Заглавие: „Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК)“ Автор: Надя Пандилова Издателство: „Сиела“ Анализирани са обективните и субективните признаци на престъпленията по чл. ...

Заглавие: „Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право – Теоретичен модел за законодателно развитие“ Автор: Мирослав Овчаров Издателство: „Сиела“ Книгата представлява задълбочено и всестранно научно-практическо изследване на ...

Заглавие: „Принудително изпълнение на публични вземания“ Автор: Донка Пехливанова Издателство: „Сиела“ Този труд разглежда и анализира основните понятия и процедури в процеса по принудително събиране на публичните вземания. В правната ...

Заглавие: „Патентните претенции“ Автор: Мария Янакиева-Златарева Издателство: „Сиела“ Настоящата разработка има за цел да допринесе за по-лесния подход на специалистите към съставянето на претен­циите, като е особено подходяща за използване ...

Заглавие: „Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител“ Автор: Ивайло Тосков Издателство: „Сиби“ Монографичното издание, посветено на института на отговорността на възложителя по чл. ...

Заглавие: „Защо наказваме?“ Автор: Мирослава Манолова Издателство: „Сиела“ „Книгата пояснява в дълбочина връзката между общата цел на наказанието (дефинирането на която е предназначено да отговори на въпроса защо въобще е ...

Заглавие: „Самопризнанието в българския наказателен процес“ Автор: Цветомир Панчев Издателство: „Сиела“ „Прегледът на нормативната регламентация и значение на самопризнанието в наказателния процес в исторически ракурс показва неговата противоречива природа и ...

Заглавие: „Стопанската непоносимост и непреодолимата сила“ Автор: Ясен Николов Издателство: „Сиела“ Книгата е разделена на две части, първата посветена на института на стопанската непоносимост, а втората – на непреодолимата сила. ...

Заглавие: „Сила на пресъдено нещо в гражданския процес“ – Трето издание Автор: Живко Сталев Издателство: „Сиела“ Изданието на книгата се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на проф. д.ю.н. Живко ...

Заглавие: „Нормативната сила на фактическото“- Трето издание Автор: Живко Сталев Издателство: „Сиела“ Изданието на книгата се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на проф. д.ю.н. Живко Сталев. „Този труд е ...

Заглавие: „Тревога и надежда“ Автор: Валентин Брайков Издателство: „Сиби“ „След 45 адвокатски години един легионер – ветеран от Софийската колегия, сваля шлема си, за да сподели с другарите си по  ...

Заглавие: „Свободата на религията и наказателното право“ Автор: Николета Кузманова Издателство: „Изток-Запад“ Фокусът на настоящото научно изследване е към един специфичен аспект от правната уредба на свободата на религията – ...

Заглавие: „Учебно помагало по наказателен процес“ Автор: Герасим Геров Издателство: „Нова звезда“ Целта на книгата е да подпомогне настоящите студенти, курсанти и обучаеми при провеждане на текущия учебен процес, както ...

Заглавие: „Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведерия“ Автор : Марияна Лазарова Издателство : Водолей „Авторски и сродни права в аудиовизията“ е  монографичен труд в ...

Заглавие: Данъчно облагане на недвижимите имоти Автор : Георги Ранчев Издателство : УНСС Недвижимите имоти са най-видимата част от благосъстоянието на обществото и са символ на техническите, социалните и културните ...

Заглавие: Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство Автор : Марияна Ширванян Издателство : Стено Реализирано е цялостно историческо и сравнителноправно изследване на института на трудовата злополука, като ...

Заглавие: „Банково право“ Автор: Валери Димитров Издателство: Издателски комплекс – УНСС Системният учебен курс по банково право е предназначен за нуждите на преподаването на дисциплината „Банково право“ за студентите от ...

Заглавие: „Акционерно дружество“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Второто допълнено и преработено издание на „Акционерно дружество“ има за предмет на изследване акционерното дружество. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно ...

Заглавие: „70 години Закон за задълженията и договорите“ Издателство: „Сиби“ и Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ „Както е известно, националната ни правна система до момента няма свой граждански кодекс. Всеки български юрист ...

Заглавие: „Принудителни административни мерки“ Автор: Мирослава Чифчиева Издателство: „Сиби“ Книгата изследва принудителните административни мерки като проявна форма на административна принуда и като сложна система от взаимосвързани материални и процесуалноправни норми, ...

Заглавие: Наказателно право. Обща част. Учебно помагало Автор: Стоян Стойков Издателство: Издателски комплекс – УНСС Настоящото учебно помагало е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината „Наказателно право“, като е съобразено с ...

Заглавие: Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство Автор: Иван Маджаров Издателство: „Сиела“ Настоящата книга си поставя за цел да изследва и установи дали съдебният контрол в сегашната му правна регламентация ...

Заглавие: „Придобиване на вещни права чрез конститутивни съдебни решения“ Автор: Димо Хаджиев Издателство: „Сиела“ Книгата е  цялостно и самостоятелно монографично изследване, което засяга в конкретика проявлението на анализирания придобивен способ ...

Заглавие: „Противодействие на изпирането на пари – Практически наръчници“ – Том I Автор: Пенчо Станкулов Издателство: „Сиела“ Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система ...

Заглавие: „Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуалната собственост“ Автор: Христина Георгиева Издателство: „Сиела“ Книгата е цялостно монографично изследване, посветено на авторскоправната закрила на видео игрите като нетрадиционен ...

Заглавие: „Водене на чужда работа без възлагане в Българското облигационно право“ Автор: Светослав Иванов Издателство: ИК „Проф. Петко Венедиков“ Настоящата монография има за предмет възникването, действието и прекратяването на задължението на ...

Заглавие: „Бежанско право“ Автор: Илиана Савова Издателство: „Сиби“ Тази книга е опит за систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците. Разгледани са ...

Заглавие: „Административноправен режим относно хората с увреждания в българското законодателство“ Автор: Илияна Митева Издателство: „Сиела“ Изданието представлява задълбочено изследване на административноправния режим относно хората с увреждания у нас и по-конкретно на ...

Заглавие: „Прекратяване на договора за наем“ Автор: Николай Стоянов Издателство: „Сиела“ Книгата обхваща основните хипотези за прекратяване на гражданскоправната сделка договор за наем. Детайлно са разгледани терминологичният апарат, историческото развитие, общите ...

Заглавие: „Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес“ Автор: Вероника Бозова Издателство: „Сиела“ Трудът се фокусира върху целите и същността на института, проследено е историческото му развитие и е направено разграничение ...

Заглавие: „Европейски стандарти относно статута на прокурорите“ Съставител и преводач: Иванка Иванова Издателство: „Сиби“ Книгата съдържа превод на български език на десет акта, приети от различни органи в системата на ...

Заглавие: „Новите положения в административното наказване – Коментар на измененията и допълненията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г.“ Автор: Ралица Илкова и Петя Тянкова Издателство: „Сиела“ Изданието ...

Заглавие: „Събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност“ Автор: Наталия Андреева Издателство: Сиела Книгата проследява възникването и формирането на събранието на кредиторите като колективен орган в производството по универсално принудително изпълнение от ...

Заглавие: „Търговски дружества“ Автор: Николай Колев Издателство: „Труд и Право“ Книгата представлява обхватен и детайлен синтез и коментар на практиката на ВС и ВКС по въпросите на търговските дружества и ...

Заглавие: „Световете на Кристиан“ Съставител: Галя Йончева Художник: Кирил Златков Издателство: „Сиби“ „Световете на Кристиан“ е четвъртата книга от поредицата, посветена на значимия юрист, интелектуалец и будител Кристиан Таков. В нея читателят ...

Заглавие: „Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност – Смъртното наказание, доживотният затвор и доживотният затвор без замяна в България“. Автор: Ива Пушкарова Издателство: „Сиела“ Настоящата монография представлява изследвания върху тежките престъпления ...

Стартира кампанията за абонамент за списание „Общество и право“ –  2022 г. Главен редактор: Владислав Славов. Заместник главен редактор: Кети Бозукова . Издание на Съюза на юристите в България. Цената е 60 лв. за 10 ...

Заглавие: „Разпит на свидетел в досъдебното производство“ Автор: Невена Русева Издателство: „Сиела“ В книгата са поставени за обсъждане исто­рическите аспекти, свързани с възникване и развитие на раз­пита на свидетел в ...

Заглавие: „Дружествен дял в ООД“ Автор: Маргарита Балабанова Издателство: „Сиела“ Трудът е първото изследване в българската правна литература, което е посветено изцяло на дружествения дял в ООД. Изяснена е същността ...

Заглавие: „Залогът на търговско предприятие“ Автор: Георги Валентинов Георгиев Издателство: „Сиела“ Трудът е посветен на залогът на търговско предприятие. Анализирани са основните елементи, засягащи обезпечението, което се отличава от всички други ...

Заглавие: „Въпроси на административния процес“ Автор: Веселина Канатова-Бучкова Издателство: „Сиби“ Трудът представлява изследване на производствата, уредени в  АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните ...

Заглавие: „Отнемане на незаконно придобито имущество“ – Коментар по ЗПКОНПИ Автор: Пеню Грозев Издателство: „Сиела“ Настоящият труд представлява коментар на уредбата за отнемането на незаконно придобитото имущество, без да се ...

Заглавие: „Учебник по търговско право. Част 1. Търговци“ Автор: Огнян Герджиков Издателство: „Труд и право“ Изданието изследва изчерпателно правния статут, правомощията и действията на търговците, съобразно българското търговско право и  ...

Заглавие: „Отмяна на регистрация на марка“ Автор: Татяна Жилова Издателство: „Сиела“ Предмет на настоящия труд е загубата на правото върху марката в резултат на поведението на нейния притежател – пасивно ...

Заглавие: „Спиране на исковото производство“ Автор: Анастас Пунев Издателство: “ Сиби“ Трудът е посветен на института на спирането в исковия граждански процес. В него са разгледани както основанията за спиране, ...

Заглавие: „Търговци“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Предмет на настоящия труд са различните видове търговци. Изследвани са едноличният търговец и търговците – публични предприятия. Внимание е отделено и на търговските ...