Книги

  • All

Заглавие: „Въпроси на административния процес“ Автор: Веселина Канатова-Бучкова Издателство: „Сиби“ Трудът представлява изследване на производствата, уредени в  АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните ...

Заглавие: „Отнемане на незаконно придобито имущество“ – Коментар по ЗПКОНПИ Автор: Пеню Грозев Издателство: „Сиела“ Настоящият труд представлява коментар на уредбата за отнемането на незаконно придобитото имущество, без да се ...

Заглавие: „Учебник по търговско право. Част 1. Търговци“ Автор: Огнян Герджиков Издателство: „Труд и право“ Изданието изследва изчерпателно правния статут, правомощията и действията на търговците, съобразно българското търговско право и  ...

Заглавие: „Отмяна на регистрация на марка“ Автор: Татяна Жилова Издателство: „Сиела“ Предмет на настоящия труд е загубата на правото върху марката в резултат на поведението на нейния притежател – пасивно ...

Заглавие: „Спиране на исковото производство“ Автор: Анастас Пунев Издателство: “ Сиби“ Трудът е посветен на института на спирането в исковия граждански процес. В него са разгледани както основанията за спиране, ...

Заглавие: „Търговци“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Предмет на настоящия труд са различните видове търговци. Изследвани са едноличният търговец и търговците – публични предприятия. Внимание е отделено и на търговските ...

Заглавие: „Безстопанственост“ Автор: Дарина Косева Издателство: „Сиела“ Книгата представлява цялостно изследване на правната уредба на стопанското престъпление по чл. 219 НК. Отделено е внимание на специалните изисквания към субектите на ...

Заглавие: Списание Медицинско право и здравеопазване Брой: 01/2021 Редакционна колегия: Проф. д-р Дарина Зиновиева;Проф. д-р Огнян Герджиков;Проф. д-р Иван Тодоров;Проф. д.ю.н. Живко Драганов;Проф. д.м.н. Параскева Стаменова. Издателство: „Сиела“ В първият ...

Заглавие: „Наръчник по строително право“ Автори: Адриана Спасова, Александър Янкулов, Бианка Велева, Бояна Милчева, Валентина Бакалова, Виктория Пенкова, Мартин Захариев, Милана Кривачка, Мирослав Димитров, Николай Колев, Павлина Иванова и Таня ...

Заглавие: „Обективно съединяване на искове“ Автор: Огнян Стамболиев и Таня Градинарова Издателство: „Сиела“ В настоящият труд са поставени за цел да се разгледат актуалните въпроси на обективното съединяване на искове ...

Заглавие: „Колективни (малцинствени) права – правно средство за защита на миноритарните акционери в акционерните дружества по търговския закон“ Автор: Златка Вангелова Издтелство: „Сиби“ Трудът е посветен на колективните (малцинствените) права ...

Заглавие: „Правен статут на администрацията на съдебната власт“ Автор: Галина Николова Издателство: „Сиела“ Трудът е с приносно значение за работата на съдебната система са направените паралели между определени категории съдебни ...

Заглавие: „Медиация в брачните отношения“ Автор: Юлия Раданова Издателство: „Сиби“ Трудът  изследва специфичните проблеми и различните проявления на процеса по медиация в семейна среда, като се обръща внимание на конкретните ...

Заглавие: „Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г.“ – Коментар Автор: Цветан Сивков Издателство: „Сиела“ Изданието е цялостно изследване върху мащабните изменения и допълнения в ЗАНН ...

Заглавие: „Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор“ Автор: Нина Гевренова Издателство: „Сиела“ Книгата  разглежда основния въпрос, който стои пред страните, решили да сключат трудов договор, а именно – какво трябва ...

Заглавие: „Тестове и казуси по наказателен процес“ Автор: Гергана Маринова, Екатерина Салкова, Янко Ройчев Издателство: „Сиела“ Помагалото „Тестове и казуси по наказателен процес“ се състои от две части – тестови ...

Заглавие: „Кооперация“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Трудът има за предмет на изследване кооперацията, която има търговско качество (без жилищностроителната кооперация). Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните ...

Заглавие: „Публичната продан чрез частен съдебен изпълнител“ Автор: Димитър Иванов Издателство: „Сиела“ Публичната продан се оформи като най-значимия и ефективен изпълнителен способ, чрез който съдебните изпълнители реализират имуществени активи на ...

Заглавие: „Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и на ВС на Република България по наказателни дела 1957–2020 г.“ Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов Издателство: Нова звезда Сборникът „Постановления ...

Заглавие: „Конституционният принцип на правовата държава“ Автор: Деяна Марчева Издателство: Нов български университет Настоящият труд отграничава правовата държава от социалистическата законност в търсене на отговори на въпроса какво задушава конституционния ...

Заглавие: „Търговско право“ Автор: Захари Торманов Издателство: Издателски комплекс УНСС Учебникът по търговско право е предназначен да подпомогне обучението на студентите по съответната дисциплина. Търговското право е самостоятелен и обособен ...

Заглавие: „Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право“ Автори: Маргарита Чинова и Георги Митов Издателство: „Сиела“ Последното издание на учебника на акад. Стефан Павлов по наказателен процес е от 1989 г. ...

Заглавие: „Облигационно право. Седмо преработено и допълнено издание.“ Автор: Поля Голева Издателство: „Нова звезда“ Книгата представя трите части на облигационното право – обща част, специална част и деликтно право. В ...

Заглавие: „Правен режим на публичните предприятия в България“ Автор: Атанас Георгиев Издателство: „Сиела“ Предмет на труда е възникването, развитието и правният режим на публичните предприятия, в контекста на тяхната реформа, ...

Заглавие: „Освобождаване от наказателна отговорност и административното наказание по българското наказателно право“ Автор: Радослава Йорданова Издателство: „Сиби“ Изследването е провокирано от търсенето на нужния баланс между обществените очаквания за тежестта ...

Заглавие: „Предизвикай: Вписванията!“ Автор: Стоян Ставру Издателство: „Сиела“ Сборникът предлага резултата от общите усилия на своите автори да посрещнат предизвикателствата, които действащото законодателство и актуалната съдебна практика отправя към въпросите ...

Заглавие: „Курс по криминалистика – Том 2 – Методология на криминалистическото познание“ Автор: Йонко Кунчев Издателство: „Сиела“ Предмет на книгата са четири фундаментални за следствената и експертната практика криминалистически теории ...

Заглавие: „Схеми и определиния по граждански процес. Ръководство за студенти“ Автор: Лидия Пенева Издателство: „Нова звезда“ Книгата цели да подпомогне подготовката на студентите по „Право“ в дисциплината „Граждански процес“. Посочени ...

Заглавие: „Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване“ Автор: Атлиана Милева Издателство: „Сиела“ Книгата представлява монографично изследване в областта на здравното осигуряване. Основната цел, която поставя авторът е общотеоретичното осмисляне на ...

Заглавие: „Прилагане на защита на личните данни“ Автори: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова Издателство: „Труд и право“ Изданието е своеобразно продължение на книгата „Защита на личните данни“. В съдържанието ...

Заглавие: “ Сервитутните права според българското законодателство“ Автор: Стоян Ставру Издателство: „Нова звезда“ Книгата разглежда предизвикателствата, които поставят сервитутите. Става въпрос за група от разнородни права, които провокират не само ...

Заглавие: „Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията“ Автор: Съветът на Европа/Колектив Издателство: „Сиби“ Книгата представлява превод от д-р Красимир Кънев на ръководството на Европейския съд ...

Заглавие: “ Юриспруденция и легиспруденция – Институционалният контекст на правото“ Автор: Бойка Чернева Издателство: „Сиела“ Юриспруденцията и легиспруденцията изразяват институционалния контекст на правото, което има уникалната способност да съчетава натрупаните ...

Заглавие: Облигационно право. Обща част Осмо преработено издание Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика ...

Заглавие: „Административен процес“ Автори: Кино Лазаров и Иван Тодоров Издателство: „Сиела“ Учебникът отразява действащото законодателство, обхващайки многобройните промени в АПК през последните години. Съобразени са новите положения в редица закони. ...

Заглавие: „Задатъкът по българското частно право“ Автор: Васил Александров Издателство: „Сиела“ Книгата запълва празнини в проучването на това правно явление в българската правна литература, в основата на която стои докторската ...

Заглавие: „Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020“ Автор: Николай Стоянов Издателство: „Сиела“ Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не ...

Заглавие: „Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори“ Ново актуализирано и допълнено седмо издание Автор: Захари Торманов Издателство: „Сиби“ Седмото издание на книгата предлага на читателите над 120 примерни образци на ...

Заглавие: „Доказването в гражданския процес“ – Трето преработено и допълнено издание Автор: Огнян Стамболиев Издателство: „Сиела“ Преди осем години е отпечатано предходното издание на тази монография. За изминалите години практиката ...

заглавие: „Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ Помилването е представено чрез анализ на случаите след 1945 г. Със знания от ...

заглавие: „Междунарородно право“ автор: Благой Видин издателство: „Сиела“ Общата част на международното право включва източници, субекти, отговорността, уреждането на спорове, историята на международното право, като тези глави могат да се ...

заглавие: „Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ В изданието са подбрани общо 118, извадки от които са тематично групирани и представени в ...

заглавие: „Собственост – развитие и перспективи“ автор: Люба Панайотова-Чалъкова издателство: „Сиела“ С настоящата книга се прави опит да се погледне напред в развитието на Вещното право, за което се твърди, ...

заглавие: „Социални права на българските граждани“ автор: Васил Мръчков издателство: „Сиела“ Книгата е посветена на социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Тя се състои ...

заглавие: „Отказът от субективни права“ автор: Владислав Дацов издателство: „Сиби“ В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и ...

заглавие: „Групиране на наказанията при множество престъпления“ автор: Иван Петков издателство: „Сиела“ Засегнатата тема е разгледана повече от към практическия й характер, а не толкова теоретичен, с цел да бъде ...

„Криминология. Обща част“ Ралица Илкова, Иван Ранчев Учебното помагало цели да систематизира основите на научното познание по дисциплината „Криминология“, за да провокира читателя да надгради знанията си по основните въпроси, ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019“ Стоян Ставру, Румен Неков Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил ...

„Конституционното правосъдие и защитата на основните права Конституционното правосъдие и защитата на основните права“ Радослава Янкулова Настоящата книга е посветена на защитата на основните права като водещо направление в дейността ...

„Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес“ Ваня Илиева  Монографията представлява задълбочен анализ на поставената проблематика, като същевременно дава и някои обосновани предложения de lege ferenda. Тя е ...