Книги

  • All

Заглавие: „Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване“ Автор: Атлиана Милева Издателство: „Сиела“ Книгата представлява монографично изследване в областта на здравното осигуряване. Основната цел, която поставя авторът е общотеоретичното осмисляне на ...

Заглавие: „Прилагане на защита на личните данни“ Автори: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова Издателство: „Труд и право“ Изданието е своеобразно продължение на книгата „Защита на личните данни“. В съдържанието ...

Заглавие: “ Сервитутните права според българското законодателство“ Автор: Стоян Ставру Издателство: „Нова звезда“ Книгата разглежда предизвикателствата, които поставят сервитутите. Става въпрос за група от разнородни права, които провокират не само ...

Заглавие: „Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията“ Автор: Съветът на Европа/Колектив Издателство: „Сиби“ Книгата представлява превод от д-р Красимир Кънев на ръководството на Европейския съд ...

Заглавие: “ Юриспруденция и легиспруденция – Институционалният контекст на правото“ Автор: Бойка Чернева Издателство: „Сиела“ Юриспруденцията и легиспруденцията изразяват институционалния контекст на правото, което има уникалната способност да съчетава натрупаните ...

Заглавие: Облигационно право. Обща част Осмо преработено издание Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика ...

Заглавие: „Административен процес“ Автори: Кино Лазаров и Иван Тодоров Издателство: „Сиела“ Учебникът отразява действащото законодателство, обхващайки многобройните промени в АПК през последните години. Съобразени са новите положения в редица закони. ...

Заглавие: „Задатъкът по българското частно право“ Автор: Васил Александров Издателство: „Сиела“ Книгата запълва празнини в проучването на това правно явление в българската правна литература, в основата на която стои докторската ...

Заглавие: „Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020“ Автор: Николай Стоянов Издателство: „Сиела“ Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не ...

Заглавие: „Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори“ Ново актуализирано и допълнено седмо издание Автор: Захари Торманов Издателство: „Сиби“ Седмото издание на книгата предлага на читателите над 120 примерни образци на ...

Заглавие: „Доказването в гражданския процес“ – Трето преработено и допълнено издание Автор: Огнян Стамболиев Издателство: „Сиела“ Преди осем години е отпечатано предходното издание на тази монография. За изминалите години практиката ...

заглавие: „Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ Помилването е представено чрез анализ на случаите след 1945 г. Със знания от ...

заглавие: „Междунарородно право“ автор: Благой Видин издателство: „Сиела“ Общата част на международното право включва източници, субекти, отговорността, уреждането на спорове, историята на международното право, като тези глави могат да се ...

заглавие: „Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ В изданието са подбрани общо 118, извадки от които са тематично групирани и представени в ...

заглавие: „Собственост – развитие и перспективи“ автор: Люба Панайотова-Чалъкова издателство: „Сиела“ С настоящата книга се прави опит да се погледне напред в развитието на Вещното право, за което се твърди, ...

заглавие: „Социални права на българските граждани“ автор: Васил Мръчков издателство: „Сиела“ Книгата е посветена на социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Тя се състои ...

заглавие: „Отказът от субективни права“ автор: Владислав Дацов издателство: „Сиби“ В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и ...

заглавие: „Групиране на наказанията при множество престъпления“ автор: Иван Петков издателство: „Сиела“ Засегнатата тема е разгледана повече от към практическия й характер, а не толкова теоретичен, с цел да бъде ...

„Криминология. Обща част“ Ралица Илкова, Иван Ранчев Учебното помагало цели да систематизира основите на научното познание по дисциплината „Криминология“, за да провокира читателя да надгради знанията си по основните въпроси, ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019“ Стоян Ставру, Румен Неков Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил ...

„Конституционното правосъдие и защитата на основните права Конституционното правосъдие и защитата на основните права“ Радослава Янкулова Настоящата книга е посветена на защитата на основните права като водещо направление в дейността ...

„Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес“ Ваня Илиева  Монографията представлява задълбочен анализ на поставената проблематика, като същевременно дава и някои обосновани предложения de lege ferenda. Тя е ...