Стажове и работа

„Токуда Банк“ АД търси да назначи юрисконсулт. Юрисконсултът изготвя правни становища, свързани с основните сфери на дейност на Банката. Съгласува договори за кредит и свързаните с тях документи. Изготвя договори ...

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си адвокат, специалист по вещно право и устройство на територията. Изисквания за заемане на съответната длъжност: Отличен писмен и говорим английски ...

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си: 1.Адвокат, с най-малко 2 години стаж след придобиване на правоспособност; 2.Юрист, с поне една година стаж след придобиване на ...

„Обединена българска банка“ АД търси да назначи старши юрисконсулт, отдел “Принудително събиране на проблемни вземания”. Старши юрисконсултът управлява портфейл от кредити за принудително събиране или наблюдение на проблемни вземания от физически ...

Агенция по вписванията обявява конкурс за Главен юрисконсулт, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“. Главният юрисконсулт осъществява процесуално представителство на Агенция по вписванията. Изготвя становища и дава предложения за ...

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД търси да назначи Юрисконсулт, отдел Правен – общо правно обслужване и банкиране на дребно. Юрисконсултът оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, свързани ...

1236