Стажове и работа

Софийски градски съд обявява конкурс за заемане на 5 щатни бройки на длъжност „съдебен помощник“ в Софийски градски съд. Съдебните помощници подпомагат съдиите в правораздавателната им дейност; извършват проверка по допустимостта ...

Апелативен съд – София обявява конкурс за 6 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“. Съдебният помощник подпомага председателя на съда, заместник-председателите на съда и съдиите в тяхната работа. Извършва проверки по ...

Юридически факултет Чикаго-Кент – висше учебно заведение по право, базирано в САЩ, съвместно с Училището по американско право, обявява две взаимно свързани програми с гарантирани стипендии за обучение в размер ...

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 3-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност „Право“. Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на ...

Сметната палата на Република България обявява конкурс за подбор и заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правнонормативно осигуряване на одитната дейност“, дирекция „Правно-нормативно осигуряване“. Главният експерт осигурява качествена правна ...

IIT, Chicago-Kent College of law обявява LL.M програма в Атина и последваща програма в Чикаго с гарантирани стипендии за успешно преминали обученията по програмата от  75% и 100%. Програмата в Училището ...

123