Стажове и работа

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция Административна. Главният юрисконсулт в дирекцията подпомага дейността на АПСК, участва в комисии и в работни групи и изготвя вътрешни ...

TAD GROUP търси да назначи Консултант по защита на личните данни. TAD GROUP е българска фирма, специализирана в предлагането на решения за киберсигурност.  Консултантът изготвя политики за съответствие с GDPR и ...

Министърът на правосъдието обяви 75 свободни места за нотариуси в страната. Част от свободните места са останалите незаети от последния конкурс, освободени места от преместили се нотариуси и такива, загубили ...

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург. Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво ...

Европейският омбудсман предлага два пъти годишно платени стажове с продължителност от 4 месеца, с възможност да бъде удължен до 1 година след оценка за представянето през първите 4 месеца. Стажът ...

Европейската сметната палата организира стажантска програма, която се провежда три пъти годишно. Eвропейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя спомага за ...

1236