Анкети

В продължение на работата относно проучванията се оформи като специфична дейност на сдружението и реализирането на анкети. За разлика от проучванията, които са насочени основно към работодателите, то анкетите са насочени към самите възпитаници на Юридическия факултет на УНСС, бивши и настоящи.

През месец май 2017г. клубът проведе анкета, която бе насочена към обучаващите се в специалност „Право” в УНСС към онзи момент. Анкетата се състоя от 20 въпроса от отворен и затворен тип. Целта й беше да се съберат мненията на студентите по въпроса как смятат, че би могло да се подобри работата на факултета. Анкетата бе заложена като анонимна и успяхме да достигнем до широк кръг от студенти, като в нея се включиха 320 души.

Второто анкетно проучване се проведе през месец юли 2018г. сред завършили възпитаници на ЮФ при УНСС. Анкетата се състоя от 6 въпроса от затворен тип, всеки от които бе с по 5 възможности за отговор. Анкетата бе заложена като анонимна и в нея се включиха 408 бивши възпитаници. Обобщавайки резултатите, изведохме данните, че след приключване на обучението си 97% от завършилите Юридическия факултет при УНСС, се реализират на пазара на труда, а близо 80% от тях успешно се реализират в сферата на юридическите услуги. Тези констатации се потвърждават и от данните на Националния осигурителен институт.