Устав на сдружението

УСТАВ НА АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

С цел развитието и насърчаването на ползотворните взаимоотношения между бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС, така и между тях и ЮФ в лицето на ръководството и преподавателското тяло.

Водени от желанието за съхраняване чувството на гордост и съпричастност към духа на факултета и утвърдените му вече способности да предостави модерно юридическо образование от най-високо качество и от желанието да подхранваме позитивния му имидж, ние, неговите бивши и настоящи възпитаници, събрани в град София, на 27.06.2012 година подписваме този устав.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правно положение и вид

Чл. 1

/1/ Сдружение с нестопанска цел „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС”, наричано по-долу за краткост СДРУЖЕНИЕТО, е непартийно, доброволно, независимо сдружение на физически и юридически лица, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, законите и този Устав.

/2/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.

/3/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните членове не носят отговорност за задълженията на Сдружението.

Чл. 2

Сдружението има кръгъл печат с надпис: АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС.

Чл. 3

СДРУЖЕНИЕТО регистрира емблема, други символи и означения, с които също се идентифицира и получава закрила за обекти на интелектуална собственост.

Наименование, седалище и адрес на управление

Чл. 4

Наименованието на сдружението е: „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС”.

Чл. 5

Седалището на Сдружението е гр. София, Столична община, район Студентски, а адресът на управление е Република България, София 1700, Студентски град, бул. 8-ми декември, бл. 23 „А”.

Чл. 6

Наименованието заедно със седалището, адреса, данните за регистрация, включително единният идентификационен код следва да се съдържат във всяко писмено изявление от името на Сдружението, включително издания, кореспонденция и друга документация.

Срок

Чл. 7

Сдружението не се ограничава със срок или друго условие.

Цели на Сдружението

Чл. 8 Сдружението има за цел:

 1. Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС.
 2. Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи между Юридическия факултет при УНСС и неговите възпитаници.
 3. Приобщаване на бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС чрез организиране на професионални, научни, културни, спортни и други събития.
 4. Съдействие на академичните структури при организирането и провеждането на работни срещи, конференции и други форуми, както и при публикуването и разпространяването на печатни и електронни издания, свързани с Юридическия факултет при УНСС.
 5. Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики.
 6. Осигуряване на обратна връзка от работодателите на възпитаници на Юридическия факултет при УНСС за качеството на обучението и цялостното равнище на учебния процес в Юридическия факултет при УНСС.
 7. Популяризиране на дейността на Сдружението и постиженията на завършилите Юридическия факултет при УНСС.
 8. Насърчаване на сътрудничеството със сходни и други организации в УНСС, България и чужбина, включително в Европейския съюз.
 9. Изграждането на общностен дух на всички завършили Юридическия факултет при УНСС и обединяването на техните усилия за постигане на горните цели.

Средства за постигане на целите

Чл. 9 /1/ Сдружението осъществява своите цели със следните средства:

 1. Създаване и поддържане на електронна база данни на възпитаниците на Юридическия факултет при УНСС с оглед улесняване на връзките с тях.
 2. Създаване на организационни средства за осъществяване на дейността на Сдружението.
 3. Създаване на постоянно действащ орган за обмен на информация между членовете на Сдружението, както между тях и Юридическия факултет при УНСС.
 4. Създаване и поддържане на електронен портал с цел информиране на бившите и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС, относно събития свързани със Сдружението, УНСС и Юридическия факултет при УНСС.

/2/ За постигане на целите си Сдружението може да учредява сдружения с нестопанска цел в страната и чужбина, както и да членува в други организации с нестопанска цел.

Предмет на дейност

Чл. 10 Сдружението има следния предмет на дейност:

 1. Съдействие при осъществяване на мисията, визията, целите и задачите на Юридическия факултет при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и отстояване на неговите интереси;
 2. Извършва дейности по популяризиране на доброто име на Юридическия факултет при УНСС и на неговите възпитаници чрез активно обществено присъствие и комуникация;
 3. Създаване на АЛМАНАХ на всички учили и дипломирали се в Юридическия факултет при УНСС;
 4. Организиране на периодични срещи на завършилите Юридическия факултет при УНСС и осъществяване на редовни контакти както с ръководството на Юридическия факултет при УНСС, така и със студентските организации в Юридическия факултет и УНСС;
 5. Организиране на ежегодишни балове на завършилите Юридическия факултет при УНСС;
 6. Популяризиране на научни публикации, сборници, материали и др. на преподаватели и възпитаници на Юридическия факултет при УНСС;
 7. Изграждане и управление на мрежа за обмен на знания и опит между настоящи и бивши възпитаници на Юридическия факултет при УНСС;
 8. Популяризиране и осигуряване на възможности за стаж и професионална реализация от и чрез възпитаници на университета за студенти, абсолвенти и завършили Юридическия факултет при УНСС;
 9. Осигуряване на възможности за работа по съвместни проекти УНСС, Юридическия факултет при УНСС и други сдружения;
 10. Организиране на научни, културни и спортни събития, организиране на курсове, семинари и други форми на обучения за своите членове, за бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС.
 11. Извършва специализирани публикации и издателска дейност, свързани с целите на Сдружението.
 12. Развива сътрудничество, свързано с целите на Сдружението, с други сродни организации, с държавни институции, с висши училища и изследователски институции, организации и представители на бизнеса;
 13. Други дейности, незабранени от закона и служещи за изпълнение на целите на Сдружението.

ІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 11

/1/ Членове на Сдружениетомогат да бъдат дееспособни физически лица, които приемат Устава и целите на Сдружението, завършили УНСС:

/2/ Юридически лица – сдружения с нестопанска цел, обединения на физически лица, възпитаници на Юридическия факултет при УНСС, които приемат Устава и целите на Сдружението.

 

Чл. 12

/1/ Членовете на сдружението се делят на:

 1. Редовни членове;
 2. Почетни членове (само физически лица).

/2/ Всеки член на Сдружението може да номинира пред Управителния съвет физически лица, които да бъдат удостоени със званието „Почетен член на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС”, когато номинираните:

 1. Подкрепят и работят за постигане целите на Сдружениeто;
 2. Подкрепят и допринасят за повишаване престижа на Юридическия факултет при УНСС;
 3. Са спомогнали за създаването и учредяването на Сдружението.

Придобиване на членство

Чл. 13

Членовете се приемат от УС

Чл. 14

Кандидатите за членство подават мотивирана писмена молба чрез Председателя на УС до УС на Сдружението, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане целите на Сдружението.

Чл. 15

/1/ Председателят на УС е длъжен да включи въпроса за приемането на новите членове на първото заседание на УС на Сдружението.
/2/ При отхвърляне на молбата следващо подаването на молба за членство може да се извърши след изтичането на едногодишен срок от датата на подаване или след изтичането на друг срок, определен от УС.
/3/ След разглеждане на молбата за членство и положителен отговор от страна на УС, лицето е длъжно в 7-дневен срок да заплати годишния членски внос, без значение оставащите месеци до края на календарната година.
/4/ Лицето, което подава молба за членство, може да заплати членския внос по време на подаването на молбата, като при охвърляне на молбата заплатената сума трябва да му се възстанови в 7-дневен срок.
/5/ При приемане на нов член УС на Сдружението издава членска карта за легитимация на новопостъпилия член.
/6/ Решението за приемане на нов член се взема с обикновено мнозинство от всички членове на УС, с явно гласуване.
/7/ Членството се придобива от датата на решението на Управителен съвет.

Чл. 16

Учредителите на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС” са негови членове по право.

Членствени права и задължения

Чл. 17

/1/ Всеки от членовете на Сдружението има право:

 1. Да гласува в Общото събрание на Сдружението.
 2. Да избира и да бъде избиран за член на органите на Сдружението.
 3. Да получава информация за дейността на сдружението и неговите органи, както и да изразява свободно мнението си по всички въпроси, свързани с дейността му.
 4. Да участва във всички дейностина Сдружението.

/2/ Членовете на Сдружението са длъжни:

1. Да изпълняват добросъвестно поетите ангажименти към Сдружението;
2. Да спазват Устава и да работят за постигане целите на Сдружението;
3. Да пазят доброто име на Сдружението и да популяризират целите му;
4. Да заплащат годишенчленски внос, предвиден съгласно Устава;
5. Да съдействат за финансовото и организационно укрепване на Сдружението;
6. Да опазват придобитото имущество и да полагат грижи за правилното му ползване;
7. Да пазят в тайна решенията, взети от органите на Сдружението.

Прекратяване на членството

Чл. 18

/1/ Членството в Сдружението се прекратява:

  1. С едностранно писмено заявление за напускане от член на Сдружението до Общото събрание.
  2. При изключване по решение на УС:
   • при извършване на действия, които уронват престижа или интересите на Сдужението;
   • при системно възпрепятстване дейността на Сдружението;
   • при неизпълнение на влязло в сила решение на орган на Сдружението;
   • при виновно увреждане на имущество на сдружението;
  3. При смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение, както и при обявяване в ликвидация (за юридически лица).
  4. При отпадане, констатирано от Управителен съвет.
  5. При прекратяване на Сдружението с влязло в сила съдебно решение.

/2/ Желаещите да прекратят членството си подават едномесечно писмено предизвестие до Управителен съвет./3/ Писменото предизвестие за прекратяване на членството в Сдружението, може да бъде оттеглено до изтичане на едномесечния срок на предизвестието.

/4/ Член на Сдружението, подал писмено предизвестие за прекратяване на членството си в Сдружението, не може да бъде член на орган на сдружението.

/5/ Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителен съвет в случаите, когато са налице хипотезите, предвидени в ал.1, т. 2, както и когато е налице виновно поведение, което прави понататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

/6/ Членственото правоотношение отпада при:

a.i.1. Системно невнасяне на членски внос;

a.i.2. Неучастие в дейността на сдружението.

/7/ Обстоятелствата по ал. 6 се констатират от Управителен съвет по документи на сдружението и с надлежно решение, с което се прекратява членственото правоотношение.

Чл. 19

/1/ В хипотезата на изключване на член на Сдружението, УС уведомява съответния член за постъпилото предложение и изслушва становището му.
/2/ Изключеният от Сдружението няма право да претендира за връщане на внесените от него парични средства.

ІІІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 20

/1/ Органи на Сдружението са Общото събрание, Управителният съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет.
/2/ По решение на Управителния съвет на Сдружението за осъществяване на конкретни проекти могат да се създават постоянни или временни помощни органи на сдружението – комисии, работни групи, консултативни съвети и др.
/3/ За участие в помощните органи могат да бъдат канени като консултанти специалисти от страната и чужбина, които не са членове на Сдружението. Те могат да дават мнения и становища, които да бъдат използвани за постигане целите на Сдружението.
/4/ За участие в помощните органи могат да бъдат приети и студенти, обучаващи се в Юридическич факултет на УНСС, с права и задължения и по ред определен от УС.

Общо събрание

Чл. 21

/1/ Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.
/2/ Юридическите лица участват в ОС чрез лицата, които ги представляват.
/3/ Само след надлежно взето решение на Управителен съвет членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено упълномощаване физическо лице да ги представлява в едно или повече заседания на ОС.
/4/ В случай на упълномощаване, упълномощените лица нямат право да представляват повече от един член на ОС и нямат право да преупълномощават трети лица.

Право на глас

Чл. 22

Всеки член на Сдружението има право на един глас при вземане на решения на Общото събрание. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно и при наличие на надлежно взето решение от Управителен съвет съгласно чл. 21, ал. 3. Преупълномощаване не се допуска.

Конфликт на интереси

Чл. 23

Член на Сдружението не може да участва в гласуването за:

 1. Предявяване на искове срещу него;
 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24

/1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението, най-малко веднъж годишно по решение на Управителения съвет и на извънредни заседания при необходимост или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Сдружението.
/2/ Поканата за свикване на Общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указания по чия инициатива се свиква и причината за това.
/3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на Сдружението най-малко две седмици преди датата на заседанието. Поканата се поставя и на мястото за обявления на Сдружението, в адреса на управление на Сдружението най-малко един месец преди датата на заседанието.
/4/ Поканата може да се обнародва и в „Държавен вестник“, ако важни обстоятелства налагат това и е взето решение от УС с мнозинство 2/3 (две трети) от членовете му.

Списък на присъстващите

Чл. 25

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на събранието.

Протокол

Чл. 26

За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Кворум

Чл. 27

/1/ Общото събрание е законно и може да взема решения, когато на заседанията му присъстват или се представляват повече от половината от всички членове на Сдружението.
/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита редовно без значение колко членове ще се явят.
/3/ Кворумът се установява от председателстващия заседанието на ОС по списък съгласно чл. 25, в който се отразяват имената на присъстващите членове на ОС физически лица и на представителите на членовете юридически лица, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Мнозинство

Чл. 28

/1/ Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
/2/ Решенията за изменения и допълнения в Устава, както и за прекратяване или преобразуване на Сдружението се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите на събранието членове.

Компетентност

Чл. 29

/1/ Общото събрание има следните права:

1. Изменя и допълва Устава на Сдружението.
2. Избира за срок от пет години Управителен съвет, освобождава отделни негови членове, които не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и законите на страната и избира нови на тяхното място.
3. Може да избере за срок от пет години Контролен съвет, освобождава отделни негови членове, които не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и законите на страната и избира нови на тяхното място.
4. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос.
5. Освобождава от отговорност членовете на УС.
6. Определя броя на членовете на УС.
7. Приема програма за дейността и развитието на Сдружението.
8. Приема финансовите отчети и отчета на УС.
9. Приема бюджета на Сдружението за всяка календарна година.
10. Взема решение за участие на Сдружението в други организации, за учредяване и участие в търговски дружества.
11. Приема други вътрешни актове.
12. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
13. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
14. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
15. Отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на Устава и другите вътрешни актове на Сдружението.
16. Взема решения по всички въпроси, поставени в неговата компетентност от Закона или този Устав.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13 и 14 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл. 30

/1/ Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.
/2/ Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
/3/ Решенията на органите на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или предходното решение на Общото събрание могат да се оспорят пред ОС по искане на заинтересованите членове на Сдружението или от друг негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на съответното решение.

Управителен съвет

Чл. 31

/1/ УС се състои от три до пет лица, членове на Сдружението, избрани от ОС за срок от 5 (пет) години.

Чл. 32

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 33

До вписване в регистъра на съда на новоизбрания УС, старият продължава да действа като изпълнява правата и задълженията си.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 34

/1/ УС заседава най-малко веднъж на месец и се свиква от неговия Председател, както и по искане на всеки от членовете му. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС.
/2/ УС може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
/3/ Заседанията се водят от Председателя на УС, а в негово отсъствие от някой от членовете.
/4/ Относно протоколите за заседанията на Управителен съвет се пригалат разпоредбите на чл. 26.

Кворум

Чл. 35

/1/ Заседанията на УС са редовни, ако присъстват повече от половината му членове /обикновено мнозинство/, като при отсъствие на членове заседанието се отлага с един час, след което се провежда от явилите се членове.
/2/ В съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ „присъстващо” е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 36

УС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията относно избор на ликвидатор на Сдружението, както и решенията за разпореждане с имуществото на Сдружението и за определяне реда и организацията на дейността на Сдружението се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

Право на глас

Чл. 37

Всеки член на УС, включително и неговия Председател, има право на един глас. Гласуването на член на УС, направено по реда на чл. 19, ал. 2 се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на УС.

Компетентност

Чл. 38 Управителният съвет:

1. Организира и следи за изпълнението на решенията на ОС.
2. Решава всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението, които законът или този Устав не поставят в изключителна компетентност на Общото събрание или друг орган на Сдруженито.
3. Ръководи цялостната дейност на Сдружението между две отчетни събрания.
4. Създава, преобразува и закрива постоянните и временни помощни органи на Сдружението, назначава и освобождава техните ръководители. Изготвя планове и програми за постигане целите на Сдружението, приема други вътрешни актове, свързани с дейността на органите на управление.
5. Изготвя и внася в ОС проектобюджета на Сдружението и следи за неговото изпълнение.
6. Приема и внася в ОС годишен доклад за дейността на Сдружението.
7. Избира измежду членовете си Председател на Сдружението.
8. Приема и изключва членове на Сдружението.
9. Приема правила за работата си.
10. При необходимост избира от състава си изпълнителен секретар.
11. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението.
12. Поддържа контакти с държавни, обществени, научни, кооперативни и други органи и организации и с частни лица, във връзка с изпълнение целите на сдружението.
13. Взема решение за участие на Сдружението в други организации.
14. ОС може с решение да предостави и други пълномощия на УС.

Председател на Сдружението

Чл. 39

/1/ Председателят на Сдружението се избира от Управителния съвет измежду неговите членове. Председателят на Сдружението е и Председател на Управителния съвет на Сдружението.
/2/ Първият Председател на Сдружението се избира от учредителите, присътващи на Учредителното събрание, като има същите права и задължения като следващите Председатели, избрани от Управителен съвет.

Чл. 40

Председателят на Управителния съвет е негов член и се избира от него или от Учредителното събрание в случая на чл.39, ал. 2 за срок от 5 години.

Чл. 41 Правомощия на Председателя:

1. Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС.
2. Представлява Сдружението в страната и чужбина в отношенията с държавата, общините, финансовите и банковите институции, другите обществени организации и с трети физически или юридически лица.
3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.

Контролен съвет

Чл. 42

Общото събрание може да избере Контролен съвет в състав от трима членове, който да спомага за осъществяване целите на Сдружението, за срок от пет години.

Чл. 43

/1/ Контролният съвет избира Председателстващ заседанията на Контролен съвет измежду членовете си, който свиква и ръководи заседанията му.

Чл. 44

/1/ Контролният съвет е компетентен да:

1. Проверява дейността на Общото събрание до следващото годишно заседание на ОС.
2. Следи за изпълнението на решенията на ОС.
3. Следи за законосъобразното управление на имуществото и неговото опазване.
4. Ежегодно извършва пълна ревизия на Сдружението.
5. При необходимост свиква ОС.
6. Ежегодно отчита дейността си пред ОС като подготвя доклад за резултатите от годишната ревизия и други проверки.
7. Съставя ежегодния доклад до Министерството на Правосъдието съгласно чл. 40 от ЗЮЛНЦ.

/2/ За резултатите от извършваните проверки се води протоколна книга.

ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 45

Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, недвижими имоти, ценни книжа, права върху интелектуална собственост и други права, които законът допуска като имущество на юридически лица с нестопанска цел.

Източници на средства

Чл. 46

/1/ Източници на средства на сдружението са: встъпителен членски внос /ако е учредител/ в размер на 20 лева за физически лица и 50 лева за юридически лица, годишен членски внос в размер на 20 лева за физически лица и 50 лева за юридически лица, имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица /сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества/, спонсорство, финансиране от държавата, общините или други организации, завещания.
/2/ Сдружението може да извършва стопанска дейност, която е свързана с целите и предмета на дейност на сдружението, като използва приходите за постигане на определените в устава цели.
/3/ Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
/4/ Физическите и юридически лица, предоставили средства за осъществяване дейността на Сдружението, могат да осъществяват контрол върху разходването им, както и да посочат целите, за които да бъдат разходвани, когато същите не противоречат на Устава и съдействат за постигане целите на Сдружението.

Чл. 47

/1/ Финансовите средства на Сдружението се изразходват за постигане на целите му.
/2/ УС изготвя проектобюджет на Сдружението, който се приема от Общото събрание на първото му за годината заседание. УС контролира изпълнението на бюджета и се отчита пред ОС.

Чл. 48

При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете, за покриване на загубите.

Стопанска дейност

Чл. 49

/1/ Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност като например платени консултации, издателска дейност, платени обучения, семинари, социологически проучвания, както и всякаква дейност, позволена от закона.
/2/ Сдружението използва приходите от тази дейност само за постигане на определените в настоящия Устав цели.
/3/ Сдружението не разпределя печалба.

V. КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 50

С решение на Общото събрение могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител, избран от ОС, и извършват дейности, определени в решението на ОС за откриването им.

Чл. 51

Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно Управителят на клона представя пред УС на Сдружението отчет за дейността на клона и изразходваните средства.

Чл. 52

Регистрацията на клоновете се извършва от УС на Сдружението пред съда по местонахождение на клона.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 53 Сдружението се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание на Сдружението;
 2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:
  • Сдружението не е учредено по изискващия се съгласно закона ред;
  • Извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави;
  • Сдружението е обявено в несъстоятелност.

Ликвидация

Чл. 54

/1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
/3/ Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
/4/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Сдружението се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55

За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответните норми на действащото българско законодателство.

Уставът на сдружение с нестопанска цел „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС” е приет единодушно на учредително събрание, състояло се на 27.06.2012 г. в град София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този устав.