Устав на сдружението

УСТАВ НА АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

Водени от желанието за съхраняване чувството на гордост и съпричастност към духа на Юридическия факултет при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и утвърдените му вече способности да предостави модерно юридическо образование от най-високо качество, с цел развитието и насърчаването на ползотворните взаимоотношения между бивши и настоящи възпитаници и преподавателите на факултета, ние, неговите бивши и настоящи възпитаници, приемаме този устав.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правно положение и вид

Чл. 1

/1/ Сдружение с нестопанска цел „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС”, наричано по-долу за краткост СДРУЖЕНИЕТО, е непартийно, доброволно, независимо сдружение на физически и юридически лица, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, законите и този Устав.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което е учредено да осъществява ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.

/3/ СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните членове не носят отговорност за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 2

СДРУЖЕНИЕТО има кръгъл печат с надпис: АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС.

Чл. 3

СДРУЖЕНИЕТО регистрира емблема, други символи и означения, с които също се идентифицира и получава закрила за обекти на интелектуална собственост.

Наименование, седалище и адрес на управление

Чл. 4

Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е: „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС”.

Чл. 5

Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е гр. София, Столична община, район Студентски, а адресът на управление е Република България, София 1700, Студентски град, бул. 8-ми декември, бл. 23 „А”.

Чл. 6

Наименованието заедно със седалището, адреса, данните за регистрация, включително единният идентификационен код следва да се съдържат във всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО, включително издания, кореспонденция и друга документация.

Срок

Чл. 7

СДРУЖЕНИЕТО не се ограничава със срок или друго условие.

Цели на СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 8

СДРУЖЕНИЕТО има следните цели:

 1. Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС.
 2. Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи между Юридическия факултет при УНСС и неговите бивши и настоящи възпитаници.
 3. Приобщаване на бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС чрез организиране на професионални, научни, културни, спортни и други събития.
 4. Съдействие на академичните структури при организирането и провеждането на работни срещи, конференции и други форуми, както и при публикуването и разпространяването на печатни и електронни издания, свързани с Юридическия факултет при УНСС.
 5. Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики.
 6. Осигуряване на обратна връзка от работодателите на възпитаници на Юридическия факултет при УНСС за качеството на обучението и цялостното равнище на учебния процес в Юридическия факултет при УНСС.
 7. Популяризиране на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и постиженията на завършилите Юридическия факултет при УНСС.
 8. Насърчаване на сътрудничеството със сходни и други организации в УНСС, Република България, Европейския съюз и чужбина.
 9. Изграждането на общностен дух на всички завършили Юридическия факултет при УНСС и обединяването на техните усилия за постигане на горните цели.

Средства за постигане на целите

Чл. 9

/1/ СДРУЖЕНИЕТО осъществява своите цели със следните средства:

 1. Създаване и поддържане на електронна база данни на възпитаниците на Юридическия факултет при УНСС с оглед улесняване на връзките с тях, при стриктно спазване на правилата за съхранение и обработване на лични данни, съгласно ЗЗЛД и GDPR.
 2. Създаване на организационни средства за осъществяване на дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
 3. Създаване на постоянно действащ орган за обмен на информация между членовете на СДРУЖЕНИЕТО, както между тях и Юридическия факултет при УНСС.
 4. Създаване и поддържане на електронен портал с цел информиране на бившите и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС, относно събития свързани със СДРУЖЕНИЕТО, УНСС и Юридическия факултет при УНСС.
 5. Организиране на форуми с научен, културен или спортен характер.

/2/ За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО може да учредява сдружения с нестопанска цел в страната и чужбина, както и да членува в други организации с нестопанска цел.

Предмет на дейност

Чл. 10

СДРУЖЕНИЕТО има следния предмет на дейност:

 1. Съдействие при осъществяване на мисията, визията, целите и задачите на Юридическия факултет при УНСС и отстояване на неговите интереси.
 2. Извършва дейности по популяризиране на доброто име на Юридическия факултет при УНСС и на неговите възпитаници чрез активно обществено присъствие и комуникация.
 3. (отм. с решение на ОС 29.06.2019г.)
 4. Организиране на периодични срещи на завършилите Юридическия факултет при УНСС и осъществяване на редовни контакти както с ръководството на Юридическия факултет при УНСС, така и със студентските организации в Юридическия факултет и УНСС.
 5. Организиране на ежегодни балове на завършилите Юридическия факултет при УНСС.
 6. Популяризиране на научни публикации, сборници, материали и др. на преподаватели и възпитаници на Юридическия факултет при УНСС.
 7. Изграждане и управление на мрежа за обмен на знания и опит между настоящи и бивши възпитаници на Юридическия факултет при УНСС.
 8. Популяризиране и осигуряване на възможности за стаж и професионална реализация от и чрез възпитаници на университета за студенти, абсолвенти и завършили Юридическия факултет при УНСС.
 9. Осигуряване на възможности за работа по съвместни проекти УНСС, Юридическия факултет при УНСС и други сдружения.
 10. Организиране на научни, културни и спортни събития, организиране на курсове, семинари и други форми на обучения за своите членове, за бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС.
 11. Извършва специализирани публикации и издателска дейност, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО.
 12. Развива сътрудничество, свързано с целите на СДРУЖЕНИЕТО, с други сродни организации, с държавни институции, с висши училища и изследователски институции, организации и представители на бизнеса.
 13. Други дейности, незабранени от закона и служещи за изпълнение на целите на СДРУЖЕНИЕТО.

ІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 11

/1/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО се делят на:

 1. Редовни членове;
 2. Почетни членове.

/2/ Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат дееспособни физически лица, завършили ЮФ на УНСС, които приемат Устава и целите на СДРУЖЕНИЕТО.

/3/ Юридически лица сдружения с нестопанска цел, обединения на физически лица, възпитаници на Юридическия факултет при УНСС, които приемат Устава и целите на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 12

/1/ Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО може да номинира пред Управителния съвет физически лица, които да бъдат удостоени със званието „Почетен член на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС”, когато номинираните:

 1. Подкрепят и работят за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.
 2. Подкрепят и допринасят за повишаване престижа на Юридическия факултет при УНСС.
 3. Са спомогнали за създаването и учредяването на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ Редът за присъждане на почетно членство се определя с правила, приети от Управителен съвет.

Придобиване на членство

Чл. 13

Членовете се приемат от Управителен съвет.

Чл. 14

Кандидатите за членство подават писмена молба чрез Председателя на Управителен съвет до Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕТО, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 15

/1/ Председателят на Управителен съвет е длъжен да включи въпроса за приемането на новите членове на първото заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ При отхвърляне на молбата следващо подаването на молба за членство може да се извърши след изтичането на едногодишен срок от датата на подаване или след изтичането на друг срок, определен от Управителен съвет.

/3/ След разглеждане на молбата за членство и при положително решение от страна на Управителен съвет, лицето е длъжно в 7-дневен срок да заплати годишния членски внос, без значение оставащите месеци до края на календарната година.

/4/ Лицето, което подава молба за членство може да заплати членския внос по време на подаването на молбата, като при отхвърляне на молбата заплатената сума трябва да му се възстанови в 7-дневен срок.

/5/ (отм. с решение на ОС 29.06.2019г.)

/6/ Решението за приемане на нов член се взема с обикновено мнозинство от всички членове на Управителен съвет, с явно гласуване.

/7/ Членството се придобива от датата на решението на Управителен съвет.

Чл. 16

Учредителите на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС” са негови членове по право.

Членствени права и задължения

Чл. 17

/1/ Всеки от членовете на СДРУЖЕНИЕТО има право:

 1. Да гласува в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО.
 2. Да избира и да бъде избиран за член на органите на СДРУЖЕНИЕТО.
 3. Да получава информация за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и неговите органи, както и да изразява свободно мнението си по всички въпроси, свързани с дейността му.
 4. Да участва във всички дейности на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни:

 1. Да изпълняват добросъвестно поетите ангажименти към СДРУЖЕНИЕТО.
 2. Да спазват Устава и да работят за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.
 3. Да пазят доброто име на СДРУЖЕНИЕТО и да популяризират целите му.
 4. Да заплащат годишен членски внос, предвиден съгласно Устава.
 5. Да съдействат за финансовото и организационно укрепване на СДРУЖЕНИЕТО.
 6. Да опазват придобитото имущество и да полагат грижи за правилното му ползване.
 7. Да пазят в тайна решенията, взети от органите на СДРУЖЕНИЕТО.

Прекратяване на членството

Чл. 18

/1/ Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

 1. С едностранно писмено заявление за напускане от член на СДРУЖЕНИЕТО до Управителен съвет.
 2. При изключване по решение на Управителния съвет:
  • при извършване на действия, които уронват престижа или интересите на СДРУЖЕНИЕТО;
  • при системно възпрепятстване дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
  • при неизпълнение на влязло в сила решение на орган на СДРУЖЕНИЕТО;
  • при виновно увреждане на имущество на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. При смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение.
 4. При отпадане, констатирано от Управителен съвет.
 5. При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО с влязло в сила съдебно решение.

/2/ Желаещите да прекратят членството си подават едномесечно писмено предизвестие до Управителен съвет.

/3/ Писменото предизвестие за прекратяване на членството в СДРУЖЕНИЕТО, може да бъде оттеглено до изтичане на едномесечния срок на предизвестието.

/4/ Член на СДРУЖЕНИЕТО, подал писмено предизвестие за прекратяване на членството си в СДРУЖЕНИЕТО, не може да бъде член на орган на СДРУЖЕНИЕТО.

/5/ Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен с решение на Управителен съвет в случаите, когато са налице хипотезите, предвидени в ал.1, т. 2, както и когато е налице виновно поведение, което прави по нататъшното му членство в СДРУЖЕНИЕТО несъвместимо.

/6/ Членственото правоотношение отпада при:

 1. Системно невнасяне на членски внос;
 2. Неучастие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

/7/ Обстоятелствата по ал. 6 се констатират от Управителен съвет по документи на СДРУЖЕНИЕТО и с надлежно решение, с което се прекратява членственото правоотношение.

Чл. 19

/1/ В хипотезата на изключване на член на СДРУЖЕНИЕТО, Управителен съвет уведомява съответния член за постъпилото предложение и изслушва становището му.

/2/ Изключеният от СДРУЖЕНИЕТО няма право да претендира за връщане на внесените от него парични средства.

ІІІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 20

/1/ Органи на СДРУЖЕНИЕТО са Общото събрание, Управителният съвет, Председател на Управителния съвет и Централен съвет.

/2/ По решение на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО за осъществяване на конкретни проекти могат да се създават постоянни или временни помощни органи на СДРУЖЕНИЕТО – комисии, работни групи, консултативни съвети и др.

/3/ За участие в помощните органи могат да бъдат канени като консултанти специалисти от страната и чужбина, които не са членове на СДРУЖЕНИЕТО. Те могат да дават мнения и становища, които да бъдат използвани за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.

/4/ За участие в помощните органи могат да бъдат приети и студенти, обучаващи се в Юридически факултет на УНСС, с права и задължения и по ред определен от Управителен съвет.

Общо събрание

Чл. 21

/1/ Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове.

/2/ Юридическите лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват.
/3/ Само след надлежно взето решение на Управителен съвет членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да упълномощят с изрично писмено упълномощаване физическо лице да ги представлява в едно или повече заседания на Общото събрание.

/4/ В случай на упълномощаване, упълномощените лица нямат право да представляват повече от един член на Общото събрание и нямат право да преупълномощават трети лица.

Право на глас

Чл. 22

Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право на един глас при вземане на решения на Общото събрание. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно и при наличие на надлежно взето решение от Управителен съвет съгласно чл. 21, ал 3. Преупълномощаване не се допуска.

Конфликт на интереси

Чл. 23

Член на СДРУЖЕНИЕТО не може да участва в гласуването за:

 1. Предявяване на искове срещу него;
 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към СДРУЖЕНИЕТО;
 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24

/1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания в населеното място, в което се намира седалището на СДРУЖЕНИЕТО, най-малко веднъж годишно по решение на Управителния съвет и на извънредни заседания при необходимост или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ Поканата за свикване на Общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указания по чия инициатива се свиква и причината за това.

/3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на СДРУЖЕНИЕТО най-малко две седмици преди датата на заседанието. С изрично решение на Управителен съвет поканата се качва и като новина в електронната платформа на СДРУЖЕНИЕТО.

/4/ Поканата може да се публикува в национален ежедневник при спазване на сроковете по предходните алинеи.

/5/ Поканата може да се обнародва и в „Държавен вестник“, ако важни обстоятелства налагат това и е взето решение от Управителния съвет с единодушие от членовете му.

Списък на присъстващите

Чл. 25

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на събранието.

Протокол

Чл. 26

За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Кворум

Чл. 27

/1/ Общото събрание е законно и може да взема решения, когато на заседанията му присъстват или се представляват повече от половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита редовно без значение колко членове ще се явят.

/3/ Кворумът се установява от председателстващия заседанието на Общото събрание по списък съгласно чл. 25, в който се отразяват имената на присъстващите членове на Общото събрание физически лица и на представителите на членовете юридически лица, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Мнозинство

Чл. 28

/1/ Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/2/ Решенията за изменения и допълнения в Устава, както и за прекратяване или преобразуване на СДРУЖЕНИЕТО се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите на събранието членове.

Компетентност

Чл. 29

/1/ Общото събрание има следните права:

 1. Изменя и допълва Устава на СДРУЖЕНИЕТО.
 2. Избира за срок от три години Управителен съвет, освобождава отделни негови членове, които не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и законите на страната и избира нови на тяхното място.
 3. Може да избере за срок от пет години Централен съвет, освобождава отделни негови членове, които не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и законите на страната и избира нови на тяхното място.
 4. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос.
 5. Освобождава от отговорност членовете на Управителен съвет.
 6. Определя броя на членовете на Управителен съвет.
 7. Приема програма за дейността и развитието на СДРУЖЕНИЕТО.
 8. Приема финансовите отчети и отчета на Управителен съвет.
 9. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО за всяка календарна година.
 10. Взема решение за учредяване и участие в търговски дружества.
 11. Приема други вътрешни актове.
 12. Приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
 13. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
 14. Взема решения за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО.
 15. Отменя решения на други органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на Устава и другите вътрешни актове на СДРУЖЕНИЕТО.
 16. Взема решения по всички въпроси, поставени в неговата компетентност от Закона или този Устав.
 17. Приема и изключва колективни членове на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14 и 17 не могат да се възлагат на други органи на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 30

/1/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/3/ Решенията на органите на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона, Устава или предходното решение на Общото събрание могат да се оспорят пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на СДРУЖЕНИЕТО или от друг негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на съответното решение.

Управителен съвет

Чл. 31

Управителен съвет се състои от три до пет лица, членове на СДРУЖЕНИЕТО, избрани от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

Чл. 32

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 33

До вписване на новоизбрания Управителния съвет, старият продължава да действа като изпълнява правата и задълженията си.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 34

/1/ Управителният съвет заседава най-малко веднъж на месец и се свиква от неговия Председател, както и по искане на всеки от членовете му. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет.

/2/ Управителният съвет може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

/3/ Заседанията се водят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от някой от членовете.

/4/ Относно протоколите за заседанията на Управителен съвет се пригалат разпоредбите на чл. 26.

Кворум

Чл. 35

/1/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината му членове /обикновено мнозинство/, като при отсъствие на членове заседанието се отлага с един час, след което се провежда от явилите се членове.

/2/ В съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ „присъстващо” е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 36

Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията относно избор на ликвидатор на СДРУЖЕНИЕТО, както и решенията за разпореждане с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и за определяне реда и организацията на дейността на СДРУЖЕНИЕТО се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

Право на глас

Чл. 37

Всеки член на Управителния съвет, включително и неговия Председател, има право на един глас. Гласуването на член на Управителния съвет, направено по реда на чл. 19, ал. 2 се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на Управителния съвет.

Компетентност на Управителния съвет

Чл. 38

Управителният съвет:

 1. Организира и следи за изпълнението на решенията на ОБЩО СЪБРАНИЕ.
 2. Решава всички въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО, които законът или този Устав не поставят в изключителна компетентност на Общото събрание или друг орган на СДРУЖЕНИЕТО.
 3. Ръководи цялостната дейност на СДРУЖЕНИЕТО между две отчетни събрания.
 4. Създава, преобразува и закрива постоянните и временни помощни органи на СДРУЖЕНИЕТО, назначава и освобождава техните ръководители. Изготвя планове и програми за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО, приема други вътрешни актове, свързани с дейността на органите на управление.
 5. Изготвя и внася в ОБЩО СЪБРАНИЕ проектобюджета на СДРУЖЕНИЕТО и следи за неговото изпълнение.
 6. Приема и внася в ОБЩО СЪБРАНИЕ годишен доклад за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
 7. Избира измежду членовете си Председател на СДРУЖЕНИЕТО.
 8. Приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО.
 9. Приема правила за работата си.
 10. При необходимост избира изпълнителен секретар. Изпълнителният секретар може да бъде всеки член на СДРУЖЕНИЕТО.
 11. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.
 12. Поддържа контакти с държавни, обществени, научни, кооперативни и други органи и организации и с частни лица във връзка с изпълнение целите на СДРУЖЕНИЕТО.
 13. Взема решение за участие на СДРУЖЕНИЕТО в други организации.
 14. Издига кандидатурите за членове на Централния съвет.
 15. При необходимост избира от състава си заместник председател/и.
 16. ОБЩО СЪБРАНИЕ може с решение да предостави и други пълномощия на Управителния съвет.

Председател на СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 39

/1/ Председателят на СДРУЖЕНИЕТО се избира от Управителния съвет измежду неговите членове. Председателят на СДРУЖЕНИЕТО е и Председател на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ Първият Председател на СДРУЖЕНИЕТО се избира от учредителите, присъстващи на Учредителното събрание, като има същите права и задължения като следващите Председатели, избрани от Управителен съвет.

Чл. 40

Председателят на Управителния съвет е негов член и се избира от него или от Учредителното събрание в случая на чл. 39, ал. 2 за срок от 3 (три) години.

Чл. 41

Правомощия на Председателя:

 1. Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на Управителния съвет.
 2. Представлява СДРУЖЕНИЕТО в страната и чужбина в отношенията с държавата, общините, финансовите и банковите институции, другите обществени организации и с трети физически или юридически лица.
 3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.

Централен съвет

Чл. 42

/1/ Общото събрание избира Централен съвет в състав от 10 (десет) до 30 (тридесет) членове на СДРУЖЕНИЕТО, който да осъществява консултативна дейност на Управителен съвет и да спомага за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО, за срок от 5 (пет) години.

/2/ За членове на Централния съвет се избират членове на СДРУЖЕНИЕТО, чиито кандидатури са издигнати от Управителния съвет.

/3/ Членовете на Централния съвет заплащат годишна членска такса в размер на 50 (петдесет) лева.

Чл. 43

Централният съвет избира Председателстващ заседанията на Централен съвет измежду членовете си, който свиква и ръководи заседанията му.

Чл. 44

/1/ Заседанията на Централния съвет се осъществяват ежегодно и регулярно, както следва:

 1. От 15 до 31 март.
 2. От 15 до 30 юни.
 3. От 15 до 30 септември.
 4. От 10 до 20 декември.

/2/ Точната дата, час и място на следващото събрание на Централния съвет се уточняват на текущото събрание на Централния съвет.

/3/ Председателстващият уведомява непосредствено след приключване на работата на Централния съвет по имейл всички членове на Централния съвет за датата, часа и мястото на следващото събрание, както и разпраща протокол от изминалото заседание.

/4/ Заседанията на Централния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината му членове /обикновено мнозинство/, като при отсъствие на членове заседанието се отлага с един час, след което се провежда от явилите се членове.

/5/ Относно протоколите за заседанията на Централния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 26.

Компетентност на Централния съвет

Чл. 45

Централният съвет:

 1. Дава предложения на Управителен съвет за дейности по постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО.
 2. Взима решения за разходване на членските такси на членовете на Централния съвет, с което решение Управителния съвет е длъжен да се съобрази.
 3. Приема правила за работата си.

ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 46

Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от пари, вещи, недвижими имоти, ценни книжа, права върху интелектуална собственост и други права, които законът допуска като имущество на юридически лица с нестопанска цел.

Източници на средства

Чл. 47

/1/ Източници на средства на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. встъпителен членски вноски /при учредител/ в размер на 20 (двадесет) лева за физически лица и 50 лева за юридически лица.
 2. годишен членски внос в размер на 20 (двадесет) лева за физически лица и 50 лева за юридически лица.
 3. годишен членски внос за член на Централен съвет в размер на 50 (петдесет) лева.
 4. допълнителни имуществени вноски на членовете.
 5. приходи от стопанска дейност.
 6. дарения от физически и юридически лица.
 7. спонсорство.
 8. финансиране от държавата, общините или органи на Европейския съюз.
 9. завещания.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО може да извършва стопанска дейност, която е свързана с целите и предмета на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, като използва приходите за постигане на определените в устава цели.

/3/ Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

/4/ Физическите и юридически лица, предоставили средства за осъществяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО, могат да осъществяват контрол върху разходването им, както и да посочат целите, за които да бъдат разходвани, когато същите не противоречат на Устава и съдействат за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 48

/1/ Финансовите средства на СДРУЖЕНИЕТО се изразходват за постигане на целите му.

/2/ Управителният съвет изготвя проектобюджет на СДРУЖЕНИЕТО, който се приема от Общото събрание на първото му за годината заседание. Управителният съвет контролира изпълнението на бюджета и се отчита пред ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл. 49

При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете, за покриване на загубите.

Стопанска дейност

Чл. 50

/1/ СДРУЖЕНИЕТО може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основна дейност като например платени консултации, издателска дейност, платени обучения, семинари, социологически проучвания, както и всякаква дейност, позволена от закона.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО използва приходите от тази дейност само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

/3/ СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба.

V. КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 51

С решение на Общото събрание могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на СДРУЖЕНИЕТО. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител, избран от ОБЩО СЪБРАНИЕ, и извършват дейност, определени в решението на ОБЩО СЪБРАНИЕ за откриването им.

Чл. 52

Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно Управителят на клона представя пред Управителния на СДРУЖЕНИЕТО отчет за дейността на клона и изразходваните средства.

Чл. 53

Регистрацията на клоновете се извършва от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ по местонахождение на клона.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 54

СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО.
 2. С решение на окръжния съд по седалището на СДРУЖЕНИЕТО, когато:
  • СДРУЖЕНИЕТО не е учредено по изискващия се съгласно закона ред.
  • извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави.
  • СДРУЖЕНИЕТО е обявено в несъстоятелност.

Ликвидация

Чл. 55

/1/ При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

/4/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Сдружението се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 56

За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответните норми на действащото българско законодателство.

Актуалният Устав на сдружение с нестопанска цел „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС” е приет Общо събрание, състояло се на 29.06.2019г. в град София.