Стажантска програма на ЧСИ Биляна Богданова

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 3-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност „Право“.

Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на частния съдебен изпълнител и преминава във втори (основен) етап, включващ практически стаж в кантората, като на студентите се предоставя възможността да практикуват основните дейности в следните модули:

  • Деловодство на ЧСИ (входяща, изходяща кореспонденция и регистър на делата)
  • Деловодна система
  • Образуване на изпълнително дело
  • Архивиране
  • Страни в изпълнителното производството
  • Връчвания
  • Проучване имуществото на длъжникаОсновни изпълнителни способи и др.

Модулите са задължителни и стажантите преминават през всички по ред определен от ЧСИ, в зависимост от нуждите на работния процес в кантората. Стажантите се назначават от ЧСИ на трудов договор с месечно трудово възнаграждение на базата на минималната работна заплата.

Изискванията към кандидатстващите за програмата са следните: да са студенти по Право (3-5 курс) или завършващи юридическо си образование, с много добри комуникативни умения, с умения за самоорганизация и работа в екип, със засилен интерес и мотивация за бъдеща професионална реализация по специалността и по-специално изпълнителния процес, да са отговорни, дисциплинирани и дискретни и с добра компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.

Стажантската програма приключва с издаването на Удостоверение за успешно завършена стажантска програма. Успешно представилите се стажанти, работили с интерес и ентусиазъм, се включват в специална база данни, като при възникване необходимост за попълване на вакантни позиции се ползват с предимство пред други кандидати.

За повече информация>>