Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент.

Въз основа на споразумение с Европейския парламент членовете на Европейския парламент могат да предлагат платени стажове в своите кабинети в Европейския парламент в Брюксел (или в Страсбург).

Участието в програма за стажанти дава възможност за разширяване познанията и за повишаване професионалната квалификация, позволява запознаване по-задълбочено с методите на работа на членовете на Европейския парламент.

Стажове към членове на Европейския парламент се провеждат в широк кръг области. Членът на Парламента, който предлага стажа, определя конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени по време на стажа.

Членовете на ЕП избират свободно своите стажанти. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии: да са навършили 18 години; да са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, която е в процес на присъединяване/държава кандидатка; да притежават или диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет, или диплома за завършено висше образование или техническо образование на равностойно ниво, или да притежават университетска диплома; да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз; в периода на стажа да не са обвързани с трудов договор или друго трудово правоотношение; да не са били вече стажанти към член на ЕП и да не са работили като местни или акредитирани парламентарни сътрудници на членове на ЕП.

Членът на Европейския парламент, който предлага стажа, взема решение относно продължителността на стажа, която може да бъде от шест седмици до пет последователни месеца. Стажът може да започне по всяко време на годината.

Стажантите получават месечна стипендия, която варира между 816 EUR до 1339 EUR за стаж на пълно работно време.

За повече информация>>