УниКредит Булбанк търси да назначи стажант в управление „Правно“.

Стажантът изготвя правни становища, окомплектова документи, оформя обезпечението по кредитни сделки, подготвя молби за подновяване и заличаване на обезпечения в полза на банката, изпълнява други задачи, свързани с дейността на отдела.

Изисквания към кандидатите: студенти в трети или по-горен курс на специалност Право, с интереси в някоя от следните области: гражданско, търговско, облигационно и вещно право, с добра компютърна грамотност – MS Office Word, Excel, PowerPoint.

За повече информация>>