„Топлофикация София“ ЕАД търси Юрисконсулт към отдел „Съдебни вземания – битови клиенти“.

Юрисконсултът извършва необходимите правни действия за своевременно обезпечаване интересите на Дружеството. Изготвя жалби, искови молби, отговори, становища и възражения до надлежния съд, по повод дела, срещу неизправни длъжници. Осъществява процесуално представителство, по дела срещу неизправни длъжници по установителни и осъдителни искове, относно съществуването и размера на тези задължения, включително по дела, образувани срещу Дружеството. Изготвя и/или съгласува становища по прилагане на нормативни актове, отговори на жалби, сигнали, молби и предложения, подадени във връзка с предмета на дейност на Дружеството. Консултира и предоставя правни становища по поставени проблеми от директор и зам. директор дирекция „Правна”, касаещи правилното прилагане на релевантното законодателство. При възлагане, подпомага и консултира всички отдели и дирекции в Дружеството, по възникнали юридически въпроси. При необходимост участва при съставянето на проекти за документи. Изпълнява и отговаря за други задачи от правен характер, възложени от главен юрисконсулт и/или ръководител отдел „Съдебни вземания – битови клиенти” и/или директор и зам. директор дирекция „Правна”.

Изисквания за длъжността: Висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, добра компютърна грамотност.

За повече информация>>