„Топлофикация София” EАД търси да назначи главен юрисконсулт, дирекция „Правна”, ресор „Административно-правна дейност“.

Главният юрисконсулт осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции дела, възложени от директор, дирекция „Правна”, свързани с лицензионната дейност на Дружеството. Извършва правни действия и изразява становища по ключови за Дружеството висящи съдебни производства, свързани с лицензионната дейност на Дружеството, както и по повод инициирането и приключването на такива. Изготвя и/или съгласува становища по прилагане на нормативни актове, отговори по жалби, сигнали, молби и предложения, подадени във връзка с предмета на дейност на Дружеството. Подготвя проекти на договори, свързани с дейността на Дружеството, следи за законосъобразното сключване на представените за съгласуване в дирекция „Правна” граждански и търговски договори. Участва в работни групи по изготвяне и актуализиране на вътрешни актове на Дружеството. При възлагане, дава мнение по законосъобразността на заповеди, като ги парафира, а при несъгласие излага мотивирано становище. Следи промените в законодателството, касаещи лицензионната дейността на Дружеството и периодично информира ръководството за настъпилите промени и тяхното значение за извършваната дейност. При възлагане, подпомага и консултира всички отдели и дирекции в Дружеството по възникнали юридически въпроси. При необходимост участва при съставянето на проекти за документи. По разпореждане на директор, дирекция „Правна“ да подпомага дейността на дирекция „Управление на стратегически проекти“, като: Определя типа проект – процедурата за действия, насоки, приложимо законодателство и практики. Организира и участва във всички сфери на дейност, свързани с управление на проекти и гарантира, че те отговарят на ценностите и целите на „Топлофикация София“ ЕАД и са съобразени с българското и европейското законодателство, както и с правилата и политиките на външните финансиращи институции, ако такива участват във финансирането на проектите. Изготвя проекти на документации по процедури за възлагане на обществени поръчки (търгове) и следи за прилагането им в съответствие с правилата и политиките на външните финансиращи институции и българското и европейското законодателство участва в работни комисии и осигурява прилагането на правилата и политиките на външните финансиращи институции. Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и/или ги съгласува относно законосъобразността им и съответствието им с правилата и политиките на външните финансиращи институции. Изготвя писмени становища и консултира ръководството на дружеството, както и всички структури на дружеството по акуратен и съдържателен начин във връзка с прилагането на разпоредбите на сключените от дружеството договори. Администрира проектната информация и комуникация – вътре в дружеството и с външни участници в проектите. Участва и поддържа документалното хранилище /документална база с процеси, процедури, план-графици, друга прилежаща техническа и правна документация/, като следи за точното попълване и представяне на информацията. Изпълнява и други задачи от обхвата на дейност на дирекция „Управление на стратегически проекти”, съобразно нивото си на компетентност.

Изисквания за длъжността: Висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, трудов опит: минимум две години юридически стаж, компютърна грамотност – Word, Excel, Internet, работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи, ползване на английски език, позволяващ свободна комуникация.

За повече информация>>