Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент.

Стажовете „Робер Шуман“ са платени и се провеждат на едно от официалните места на работа на Европейския парламент – Брюксел, Люксембург и Страсбург – или в бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки.

Стажантите по програмата „Робер Шуман“ имат възможност да разширят познанията си и да повишат професионалната си квалификация, както и да получат представа за работата на институциите на ЕС и конкретно на Европейския парламент.

Стажовете „Робер Шуман“ се провеждат в широк кръг области – вътрешна и външна политика на ЕС, финанси, право, многоезичие, администрация, инфраструктура и логистика, комуникация или информационни технологии.

Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва да отговарят на следните условия: да са навършили 18 години; да притежават университетска диплома; да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и много добри познания по втори език.

Продължителността на стажовете „Робер Шуман“ е пет месеца.

Период на стажовете от 1 октомври до 28/29 февруари, а срокът за кандидатстване е от 1 до 30 юни.

Период на стажовете от 1 март до 31 юли, а срокът за кандидатстване е от 1 до 30 ноември.

За повече информация >>