Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт към направление „Финанси и здравеопазване“.

Юрисконсултът разработва анализи и изготвя правни становища, свързани с дейността на направление „Финанси и здравеопазване“ в Столична община. Осъществява процесуално представителство и осигурява компетентно прилагане на законодателството, свързано с дейността на направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община. Подготвя становище по правни въпроси от компетентността на Столична община, поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“.

Минимални изисквания за заемане на длъжността: висше юридическо образование, юридическа правоспособност.

Начин на провеждане на конкурса: Тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи 6 април 2021 г.

За повече информация>>