Софийски градски съд обявява конкурс за длъжността Съдебен помощник.

Съдебните помощници подпомагат съдиите в правораздавателната им  дейност. Извършват проверка по допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна. Изготвят проекти на съдебни актове. Проучват, анализират и обобщават правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси. Дават мнения по дела, изготвят доклади и становища по правни въпроси. Изпълняват и други задачи, възложени от административния ръководител, неговите заместници или съдии.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Висше юридическо образование със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от 4.50, познаване действащата нормативна уредба и
тълкувателната практика на ВКС. Висока езикова и писмена култура, отлична компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса: Допускане по документи, писмен изпит и устен изпит.

Срок за кандидатстване: 20 септември 2021 г.

За повече информация>>