Заглавие: „Приемане на наследството по опис“

Автор: Васил Петров

Издателство: „Сиби“

Книгата съдържа анализ на теорията и съдебната практика по възловите проблеми на приемането на наследството по опис. Разглеждат се същността на приемането по опис, процедурата на описа, отговорността на наследника, приел по опис, за наследствените задължения, защитата на кредиторите, управлението на наследството от наследника по опис и възстановяването на запазена част от наследството.

За повече информация>>