Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „Старши експерт – юрист” в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Сграден фонд и обществени поръчки ” при Администрацията на главния прокурор, по заместване.

Старши експертът изготвя проектите на документи за възлагане на обществени поръчки (документации за участие, решения и обявления, без технически задания) за доставки/услуги и строителство, за нуждите на Прокуратурата на Република България. Подготвя и изпраща информацията в Агенцията за обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, по които страна е Прокуратурата на РБ. Участва като член на комисия в провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки. Осъществява процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията по преписки и пред Върховния административен съд по дела, образувани срещу Прокуратурата на Република България по пълномощие от главния прокурор. Участва в изготвянето на становища, възражения и писмени бележки по съдебни дела и по дела пред особени юрисдикции, по които страна е Прокуратурата на Република България. Поддържа и актуализира данните в електронния регистър на сключените договори. Участва в подготовката и провеждането на процедурите за назначаване, за атестиране и за повишаване в ранг и длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания на служители в администрацията на главен прокурор, ВКП и ВАП. Осъществява методическа помощ в работата по правното обслужване, във връзка с обществените поръчки, на прокуратурите в страната и на учебните и почивни бази на ПРБ, както и изготвя становища за законосъобразност по постъпили запитвания от прокуратурите в страната, във връзка с провежданите от тях обществени поръчки. Архивира досиетата на обществените поръчки и отговаря за тяхното съхранение. Участва в подготвянето на становища по постъпилите за съгласуване проекти на нормативни актове. Участва в разработването и изпълнението на международни програми и проекти (при провеждането на обществените поръчки), по които Прокуратурата на Република България е бенефициент. Участва в екипите за управление/изпълнение на програми и проекти, по които Прокуратурата на Република България е бенефициент или партньор.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособоност, 4 години трудов стаж, опит в областта на обществените поръчки.

Крайният срок за подаване на документи е 7 април 2021 г.

За повече информация>>