Заглавие: „Повереникът в наказателния процес на Република България“

Автор: Павел Смолички

Издателство: „Сиела“

Институтът на повереника е класически за наказателнопроцесуалното право и съществува отдавна в българския наказателен процес. Същевременно той е един от най-дискусионните в наказателнопроцесуалната теория. В сравнителноправен аспект е получил различни разрешения в чуждестранните законодателства и правна теория.

Значимостта на това издание се обуславя от липсата на актуално теоретично изследване по темата. Развитието на института претърпя съществени законодателни промени в периода след началото на реформата на наказателнопроцесуалната система на Република България и приемането на новия Наказателно-процесуален кодекс. Именно тези обстоятелства предпоставят необходимостта от цялостно теоретично изследване и анализ на фигурата на повереника в наказателния процес на фона на съвременните обществени условия.

Акцентът в изследването е поставен върху най-дискусионните в теорията и практиката въпроси и на основата на извършения анализ са направени множество предложения de lege ferenda.

Книгата може да бъде полезна на научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и на всички останали граждани с интерес в областта на наказателния процес.

За повече информация>>