ВСС обявява конкурс за Младши експерт

Висшият съдебен съвет обявава конкурс за длъжността „Младши експерт – методологична помощ за ЕИСС“ в отдел „Единна информационна система за съдилищата“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“.

Младши експертът участва в разработването на проекти, методологии, указания, методики и механизми и прилагането им в областта на електронното правосъдие, относими към работата на единната информационна система на съдилищата. Оказва експертна помощ от своята компетентност на потребителите на ЕИСС. Експертно подпомага дейността на началник на отдел ЕИСС.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“, компютърна грамотност – създаване и работа с електронни документи и електронни таблици, работа в Internet.

Начинът на провеждане на конкурса е чрез събеседване.

Срок за подаване на документи: 12 април 2021 г.

За повече информация>>