УниКредит търси Експерт Контрол на качеството ПИП и финансови санкции

УниКредит Булбанк търси Експерт Контрол на качеството ПИП и финансови санкции.

Експертът осигурява постоянен контрол върху качеството на процесите свързани с превенция на рисковете свързани с изпирането на пари /ПИП/, финансирането на тероризма /ФТ/ и финансовите санкции /ФС/, чрез навременно и ефективно прилагане на правната и регулаторната рамка и изискванията на УниКредит Груп. Участва в разработването и прилагането на ефективна програма за прилагането на контроли по спазване изискванията за ПИП, ФТ и ФС, с цел превенция на риска от изпиране на пари, финансиране на тероризъм и нарушаване на финансови санкции. Подпомага дейността на звеното по консултиране прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансови санкции. Анализира трансакции за установяване на рискове от гледна точка на финансови престъпления. Консултира, изготвя специализирани становище и подпомага бизнес звената за правилното прилагане на политиките и правилата в областта на ПИП и ФС. Добро познаване на KYC процесите, анализирана и изготвяне на специализирани становища относно структура на собственост на юридически лица. Добро познаване на местните и международни нормативни актове в областта на финансовите санкции и тяхното прилагане. Участва в разработването и прилагането на груповите правила и политики в областта на звеното. Подпомага и участва в групови инициативи и проекти.

Изисквания: Висше образование (икономическо или юридическо); Минимум 4 години трудов опит във финансова институция; Свободно владеене на английски език; Познания по нормативната уредба и изисквания в областта на ПИП, ФТ и ФС и процесите в Банката.

Краен срок за подаване на документи: 12-ти юли 2022 г.

За повече информация>>