Схеми и определения по граждански процес

Заглавие: „Схеми и определиния по граждански процес. Ръководство за студенти“

Автор: Лидия Пенева

Издателство: „Нова звезда“

Книгата цели да подпомогне подготовката на студентите по „Право“ в дисциплината „Граждански процес“.

Посочени са определения на основните понятия, представен е схематично моделът на всяко производство от гражданския процес ведно с основните фази, през които преминава и същото е базирано на въпросите, влизащи в конспекта, утвърден от Министерство на правосъдието на Република България, необходими за подготовка на студентите за Държавен изпит по Гражданскоправни науки. Ръководството не замества основната и задължителна литература в процесуалната доктрина, а цели по-лесно визуализиране на материята и по-лесен преговор на материала.

За повече информация>>