Райфайзенбанк търси Юрисконсулт

Райфайзенбанк (България) ЕАД търси Юрисконсулт в отдел Правен – общо правно обслужване и банкиране на дребно.

Юрисконсултът оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, свързани с услугите, предлагани от Банката. Участва в разработването и дава мнения за законосъобразността на проекти за вътрешнобанкови документи и процедури. Дава правни становища относно създаването на банкови продукти и услуги в съответствие със законодателството за защита на потребителите, конкурентно законодателство, платежни услуги, защита на лични данни и други. Участва в работни групи по въвеждане на ново национално и европейско законодателство. Осъществява процесуално представителство на Банката по съдебни дела.

Изисквания: Висше юридическо образование, юридическо правоспособност, отлично владеене на английски език, отлична компютърна грамотност с интерес към дигиталните технологии.

Краен срок за подаване на документи: 23-ти юли 2022 г.

За повече информация>>