ПРБ търси Прокурорски помощник

Прокуратура на Република България обявявя конкурс за заемане на 9 /девет/ щатни бройки за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура.

Прокурорският помощник подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор. Изготвя проекти на отговори на писма, сигнали и поставени въпроси от магистрати и съдебни служители във връзка с организацията и дейността в ПРБ. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени и междуведомствени актове. Следи за актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика. Следи и се запознава с промени в междуведомствени и вътрешноведомствените актове, относима съдебна практика. Следи за актуализиране на информационните системи и справочната дейност в ПРБ във връзка с изменения в законодателството на РБ. Предлага актуализация на документи, в т.ч и статистическа отчетност и справочната дейност в ПРБ, съобразно настъпилите промени в законодателството на РБ и вътрешноорганизациони промени в ПРБ. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях. Участва в изготвя криминологични анализи и изследвания. Участва във вътрешни и междуведомствени работни групи. Участва в изготвянето на отчетните и аналитични доклади на Прокуратурата. Изготвя други видове възложени му анализи и справки. Участва в обобщаването на оперативна и статистическа информация при изготвянето на доклади и отчети, както и анализи свързани с приемане на решения по различни задачи. Подпомага прокурорите в приемната на главния прокурор при приема на граждани. Съдейства при осъществяване на информационния обмен с другите органи на съдебната власт, с национални и международни институции и организации по въпроси, свързани с изпълнение на възложените задачи. Участва като лектор в обучения за работа с информационните системи в ПРБ и по теми свързани с деловодната дейност и организацията на документооборота. Участва във вътрешни и междуведомствени работни групи в качеството си на експерт по информационните системи в ПРБ, натовареност на прокурори и следователи, статистическа отчетност и деловодна дейност. Участва в обобщаването на оперативна и статистическа информация при изготвяна на различни доклади и отчети, както и анализи свързани с приемане на решения по различни задачи. Участва като анализатор в разработване на нови функционалности за информационната система на ПРБ, електронни услуги и Портал за предоставянето им. Участва като изпълнител на дейности по промяна на Вътрешния информационен сайт – създаване на функционалности, рубрики, разместване и подреждане съобразно поставените параметри от ръководството на ПРБ. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

Изисквания: Висше юридическо образование, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност, притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет.

За повече информация>>