Овергаз търси Стажант

„Овергаз Инк.“ АД търси Стажант в процес „Юридическо обслужване“.

Стажантът изготвя и съгласува проекти на договори, документи и становища по правни въпроси в сферите енергийно право, облигационно право, търговско право, административно право и процес и др. Дава правни консултации при преговори с доставчици, клиенти и/или други лица, свързани с дейността на дружеството. Представлява дружеството пред органи на централната и местна власт, клиенти и партньори с цел защита на интересите на дружествата от групата Овергаз. Извършва мониторинг върху изменения и допълнения на съществуващата нормативна уредба и анализ на евентуалното им въздействие върху дейността на дружествата от Групата Овергаз. Организира документооборота, води и поддържа електронни и хартиени архиви, оформя и води на кореспонденция. Подготвя, входира и снабдява с документи от държавни и общински органи, институции, банки, нотариуси и др. Извършва справки в публични регистри и проверки на съдебни дела.

Изисквания: Студент 4-ти или 5-и курс – специалност „Право“. Отлично владеене на български език – правопис и пунктуация, умения за оформление и структуриране на писмено изложение. Свободно владеене на английски език, втори чужд език на работно ниво ще се счита за предимство. Компютърни умения – много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel), работа с правно-информационни системи.

За повече информация>>