НЗОК търси Старши Юрисконсулт

Националната здравноосигурителна каса обявява конкурс за Старши юрисконсулт, отдел Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки, дирекция Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) София столична (СЗОК), 1 щатна бройка.

Старшият Юрисконсулт осигурява законосъобразност при осъществяване дейността на СЗОК в областта на извънболничната медицинска и дентална помощ, аптеки и предоставянето на ПСПСМИ и ремонт. Осъществява процесуално представителство по дела, свързани с дейността на отдела.

Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно
администрацията, в която е конкурсната длъжност и и
нтервю.

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Магистър, специалност Право, с юридическа правоспособност. Минимален професионален опит: 1 (една) година и/или минимален ранг за заемане на длъжността: ІVти младши. Компютърна грамотност МS Office и умения за работа със стандартен приложен и специализиран софтуер в областите на дейност.

Краен срок за подаване на документи: 12-ти май 2023 г.

За повече информация>>