НЗОК търси Главен Юрисконсулт

Националната здравноосигурителна каса обявява конкурс за Главен Юрисконсулт отдел „Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ“, дирекция „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки“ в Столична здравноосигурителна каса (СЗОК), 1 щатна бройка.

Главният Юрисконсулт осигурява законосъобразност при осъществяване дейността на СЗОК в областта на болничната медицинска помощ. Осъществява процесуално представителство по дела, свързани с дейността на отдела. Извършва подготовка, координация, участие и логистика на договарянето на болничната медицинска помощ.

Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно
администрацията, в която е конкурсната длъжност и и
нтервю.

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Магистър, специалност Право, с юридическа правоспособност. Минимален професионален опит: 3 (три) години и/или минимален ранг за заемане на длъжността: ІVти младши. Компютърна грамотност МS Office и умения за работа със стандартен приложен и специализиран софтуер в областите на дейност.

Краен срок за подаване на документи: 12-ти май 2023 г.

За повече информация>>