Тълкувателни решения по наказателни дела

Заглавие: „Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и на ВС на Република България по наказателни дела 1957–2020 г.“

Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов

Издателство: Нова звезда

Сборникът „Постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) на Република България по наказателни дела (1957–2020 г.)“ съдържа постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) за период от шестдесет и три години: от 1957 г. до 2020 г. включително.

В настоящия сборник са включени всички постановления и тълкувателни решения на Върховния касационен съд и Върховния съд за горепосочения период, които не са загубили сила. Включени са и всички постановления и тълкувателни решения на ВКС и ВС за периода след издаване на сборника от 1991 г., отнасящи се до разпоредби на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В някои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за изпълнение на наказанията (отм.), Закона за движение по пътищата, Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др. В края на сборника е включен и указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления.

За повече информация>>