Първа инвестиционна банка търси Юрисконсулт – правно обслужване на проблемни кредити

Първа инвестиционна банка АД търси юрисконсулт – правно обслужване на проблемни кредити, Дирекция правна.

Юрисконсултът mредлага и предприема действия за събиране вземанията на Банката от нейни длъжници по реда на ГПК, Закона за особените залози, Наредба № 35 на БНБ или по реда на Търговския закон, включително в производство по несъстоятелност за търговците. Подава заявления до съответните районни съдилища по реда на заповедното производство, получава заповеди за изпълнение и изпълнителни листа, образува и води изпълнителни дела, като определя начина и средствата за изпълнение и като следи за максималната защита на интересите на Банката. Отговаря за правното обслужване при предоговаряне на проблемни кредити. Изготвя молби, заявления, договори, писма, нотариални покани и други документи с юридическа насоченост и съдържание. Изготвя правни становища по въпроси, свързани със съответните дейности на Банката. Извършва процесуално представителство на Банката пред органите на съдебната власт. Активно оказва съдействие при продажбата на активи и реализацията на обезпечения, приети от Банката. Предлага и предприема действия за защита интересите на Банката при неизпълнение на договорни задължения от страна на клиенти и/или нейни контрагенти. Тълкува и дава становище по нормативни актове, свързано с дейността

Изисквания към кандидатите: Висше юридическо образованиe, владеене на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство, удостоверение за правоспособност на МП, добри теоретични познания в областта на банковото дело, търговското и гражданското право, спeцифични познания по ГПК, ЗОЗ, ТЗ, съдебна и арбитражна практика и други актове в областта на изпълнителния процес и несъстоятелността, опит на аналогична позиция мин. 1 г., добри компютърни умения – офис приложения (текстообработващи програми, таблици и др.), умения за работа със специализирани правно-информационни системи.

 

Срок за подаване на документи: 20-ти май 2022 .

За повече информация>>