Стаж в Европейската сметната палата

Европейската сметната палата организира стажантска програма, която се провежда три пъти годишно.

Eвропейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя спомага за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на съюза.

Изискванията към кандидатите са следните: да са граждани на една от държавите членки на ЕС; да притежават призната диплома от университет или да са завършили най-малко четири семестъра в област от интерес за Сметната палата; да не са стажували в институции или органи на ЕС; да декларират, че притежават задълбочени познания по един официален език на ЕС и задоволително владеене на още един от официалните езици.

Продължителността на стажа е между 3 до 5 месеца в Люксембург. Стажантите могат да получават възнаграждение в зависимост от наличните бюджетни кредити.

Стартовите дати са 1 февруари, 1 май и 1 септември.

За стажа, започващ на 1 февруари, се кандидатства между 1 септември и 31 октомври на предходната година; за стажа, започващ на 1 май, се кандидатства между 1 декември и 31 януари на предходната година; за стажа, започващ на 1 септември, се кандидатства между 1 април и 31 май на предходната година.

За повече информация>>