Д Банк търси Юрисконсулт

Д Банк търси да назначи в екипа си Юрисконсулт.

Юрисконсултът изготвя правни становища по кредитни сделки. Изготвя/съгласува проекти на договори. Изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и др. документи. Представлява Банката пред нотариуси, ЦРОЗ и др. Изготвя становища преди усвояване на кредити. Участва в комитети, работни групи и др., съобразно вътрешните правила на Банката.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Минимум 2 години юридически стаж като юрисконсулт в Правен отдел или дирекция в кредитна институция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностойностен, висше образование, специалност „Право”, с придобита юридическа правоспособност, много добро владеене на английски език, умения за работа с компютър;

Срок за кандидатстване: 14 май 2021 г.

За повече информация>>