Стажанстка програма на Търговска Банка Д

Търговска Банка Д предлага Стажантска програма в различни направления.

Програмата предлага възможността стажантите да се запознаят с дейността на структурите в Централното управление или с организацията на работата във финансовите центрове и офиси в страната.

В Правната дейност стажантите се включват в решаването на правни казуси и подпомагат изготвянето на становища по всички правни въпроси, свързани с дейността на Банката.

Във Вътрешния одит стажантите подпомагат работата по спазването и прилагането на действащото законодателство и приетите вътрешни правила и политики във всички дейности на банката.

В Банковата сигурност и предотвратяване изпирането на пари стажантите съдействат при предотвратяването и разкриването на незаконни действия и практики и подпомагат работата по прилагането на банковите дейности, касаещи предотвратяването изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В Д Лизинг стажантите участват в процеса по изготвянето на различни видове лизингови сделки и тяхното обслужване.

Стажантската програма се провежда в периода от 1 април до 31 октомври и е с продължителност от 1 до 3 месеца с ежедневна пълна заетост в рамките на работното време на банката.

За повече информация>>