Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019

„Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019“

Стоян Ставру, Румен Неков

Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си, е чрез предявяване на иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за недействителност по отношение на него не само на първоначалната сделка с имуществото на длъжника, но и на последващите сделки, които го увреждат.

За повече информация>>